„Rozwijamy kompetencje kluczowe w XI LO w Białymstoku”

o nr RPO.03.01.02-20-0158/15

 

 1. Projekt „Rozwijamy kompetencje kluczowe w XI LO w Białymstoku” realizowany jest ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. Projekt realizuje firma CONSOLATOR Adam Piotr Chociej. Zajęcia odbywają się w budynku XI LO w Białymstoku
 2. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, pobudzenie kreatywności i przedsiębiorczości u 480 uczniów/uczennic oraz uzupełnienie kompetencji 30 nauczycieli/nauczycielek XI LO w Białymstoku.
 3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
 4. W ramach Projektu uczniowie/uczennice XI LO w Białymstoku biorą udział w jednym, wybranym module zajęć:
  matematycznych,
  fizycznych,
  biologicznych
  chemicznych
  językowych (język angielski )
 5. Poza udziałem w wybranym module Uczestnicy biorą udział w zajęciach:
  pobudzających kreatywność i efektywne uczenie się,
  zwiększających poziom inicjatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości.
  Indywidualnym i grupowym doradztwie zawodowym,
 6. Uczniowie/uczennice biorący udział w Projekcie mają możliwość uczestniczenia w wyjazdach edukacyjnych.
 7. Uczniowie/uczennice biorący udział w Projekcie korzystają z bezpłatnych materiałów dydaktycznych.
 8. Zajęcia dla Kadry Pedagogicznej XI LO w Białymstoku odbywają się z wykorzystaniem produktu wypracowanego w ramach projektu „Pozwolić uczniom myśleć” nr PO KL 09.01.02-30-365/10 tj. kursu dla nauczycieli pt. „Myśleć w szkole”

Dodana: 2 styczeń 2019 15:06

Zmodyfikowana: 10 kwiecień 2019 09:18