Dodana: 28 listopad 2018 20:22

Zmodyfikowana: 29 listopad 2018 16:18

O projekcie

Projekt „Z tabletem w XXI wiek” realizowany w terminie
01.09.2016 – 29.06.2018

Projekt dotyczył realizacji zadań na rzecz kształtowania i rozwijania
u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności. Ważnym celem projektu był wzrost stopnia wykorzystania przez nauczycieli TIK w procesie nauczania, a także rozwijanie podstawowych oraz zaawansowanych kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę programowania i myślenia algorytmicznego.

Grupą docelową projektu stanowili uczniowie klas I-VII Szkoły Podstawowej nr 50 w Białymstoku.

W projekcie zostały zrealizowane następujące działania:

- objęto opieką dzieci z tzw. „grup ryzyka” - dzieci wychowywanych w rodzinach dysfunkcyjnych, z diagnozą zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania; działanie to realizowane było w formie zajęć socjoterapeutycznych oraz terapii ruchem,

- poszerzono ofertę szkoły umożliwiającą uczniom naukę języka programowania w formie nauki języków programowania Logo i Scratch,     

- objęto uczniów szkoły terapią metodą Tomatisa,                                  

- zwiększono dostępność do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki,

- zorganizowano zajęcia wyrównujące wiedzę i umiejętności uczniów mających problemy z nauką języka angielskiego,

- poszerzono ofertę pozalekcyjnych zajęć przyrodniczych,

- poszerzono ofertę szkoły o możliwość nauki drugiego języka obcego (język rosyjski),

- zrealizowano zajęcia z uczniami zdolnymi: koło matematyczne i koło języka angielskiego,

- przeprowadzono zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów klas 6.