Projekt "Szkoła nowych mozliwości"

Projekt „SZKOŁA NOWYCH MOZLIWOŚCI” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja. 

Celem projektu jest podwyższenie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych 200 uczniów/uczennic, w tym 98 dziewcząt i  102 chłopców uczących się w Szkole Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku oraz 30 nauczycieli, w tym 5 mężczyzn i 25 kobiet zatrudnionych w placówce w okresie od 01 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.

Projekt pt.: „Szkoła nowych możliwości” jest skierowany do 200 dzieci (98K i 102M) uczących się w Szkole Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku oraz 30 nauczycieli/nauczycielek (25K i 5M) zatrudnionych w placówce, zamieszkujących obszar województwa podlaskiego

Program zajęć realizowanych w ramach projektu „Szkoła nowych możliwości” będzie realizowany m. in. w  3 nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych tj. pracowni przyrodniczej, pracowni matematycznej, pracowni informatycznej. Dodatkowo dla wybranych uczestników/uczestniczek zostaną zorganizowane  wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

 Planowane efekty wynikające z realizacji projektu i programu:

–1 szkoła zostanie wyposażona w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych,

–1 szkoła, w której pracownie zostaną doposażone w programie,

–1 szkoła zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

-200 uczniów/uczennic zostanie objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie;

–20  uczniów/uczennic którzy wykorzystują do nauki Podlaską Platformę Edukacyjną,

–30 nauczycieli/nauczycielek zostanie objętych wsparciem w programie;

–30 nauczycieli/nauczycielek zostanie objętych wsparciem z zakresu TIK w programie;

–30  nauczycieli/nauczycielek zostanie objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych;

 

Wartość projektu: 499 227,02 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 474 265,66 zł