Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki

W ramach projektu pn. „SUWALSKIE CENTRA KOMPETENCJI ZAWODOWEJ – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uczniowie Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach, Zespołu Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwałkach oraz Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach realizowali projekty badawczo-wdrożeniowe.
 
Celem realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych był rozwój pasji i umiejętności zawodowych uczniów. Popularyzacja wśród młodzieży szkolnej kształcenia zawodowego, a także kształtowanie kompetencji kluczowych umożliwiających sprostanie wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.
 
I Etap realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych (wewnątrzszkolny) polegał na przygotowaniu przez uczniów pracy konkursowej i zaprezentowaniu jej Komisji d.s. wyboru grantów. W skład Komisji weszli suwalscy pracodawcy współpracujący ze szkołami zawodowymi.
 
Spośród prac konkursowych Komisja wybrała prace, które zostały nagrodzone grantami w wysokości 5000 zł. Kwota ta przeznaczona została na realizację przedstawionych projektów.
 
W II etapie realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych zwycięskie zespoły utworzyły koła naukowe, w ramach których realizowały swoje pomysły. Środki otrzymane w ramach grantu zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów, urządzeń i produktów niezbędnych do realizacji projektów.
 
Efekty pracy kół naukowych zostały zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych szkół: