Dodana: 31 październik 2018 13:02

Zmodyfikowana: 31 październik 2018 13:04

O projekcie

Celem planowanych zmian jest urealnienie  samodzielnego eksperymentowania przez uczniów jako pełnowartościowej metody uczenia się. Uczeń samodzielnie bądź z pomocą nauczyciela będzie przeprowadzał krótkie doświadczenia  a także długoterminowe  badania i obserwacje. Program zawiera zróżnicowane eksperymenty i doświadczenia   o różnym stopniu trudności i złożoności.  Uczeń powinien nauczyć się stawiać pytania badawcze, formować hipotezy, projektować doświadczenia i eksperymenty, prowadzić obserwację, dokonywać prostych pomiarów, prezentować wyniki prac, prowadzić dyskusje  czy wyciągać wnioski. Jednocześnie uczniowie będą poznawać nazwy podstawowych pojęć chemicznych, biologicznych i fizycznych w języku angielskim. Poznaną terminologię będą utrwalać poprzez rozwiązywanie zadań interaktywnych umieszczanych na platformie e-learningowej.

Zadania programu:

 • wzbudzenie zainteresowań naukami przyrodniczymi: biologia, chemia, fizyka, geografia,
 • dostosowanie treści nauczania do poziomu intelektualnego i emocjonalnego uczniów,
 • motywowania do rozwiązywania w sposób twórczy problemów,
 • stwarzanie warunków do optymalnego rozwoju uczniów,
 • zapewnienie warunków do uczenia się języka obcego poprzez uczenie się wyspecjalizowanych treści,

 

Cel główny programu:

 • kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości  w poznawaniu otaczającego świata,
 • umożliwienie poznania świata poprzez obserwację, samodzielne wykonywanie eksperymentów,
 • ukierunkowanie uzdolnień,
 • rozwinięcie potencjalnych możliwości i mocnych stron ucznia,
 • wyłonienie zdolności specjalnych ucznia związanych z naukami ścisłymi,
 • rozbudzanie potrzeby uczenia się przedmiotów ścisłych w języku angielskim.