Szkolnictwo zawodowe po modernizacji w 2012r.

Szkolnictwo zawodowe po modernizacji w 2012r.

 

Modernizując kształcenie zawodowe w roku szkolnym 2012/2013 wprowadzono:

 • nową klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego (część  zawodów wycofano z klasyfikacji, część dodano nowych, niektóre połączono, niektóre zawody medyczne przeszły na poziom studiów I stopnia). W trakcie realizacji modernizacji kształcenia zawodowego niektóre zawody usunięto i dodano nowe zawody. W klasyfikacji dokonano podziału zawodu na kwalifikacje, dokonano podziału zawodów na 8 obszarów kształcenia, wprowadzona nową formę kształcenia - kwalifikacyjne kursy zawodowe
 • nową podstawę programową kształcenia w zawodach. W trakcie realizacji została modyfikowana. W podstawie programowej treści nauczania zostały opisane trzema grupami efektów: wspólnymi dla wszystkich zawodów, wspólnymi dla obszaru kształcenia i właściwymi dla kwalifikacji 
 • uelastyczniono system kształcenia umożliwiający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie różnymi ścieżkami i możliwość ich potwierdzenia (kształcenie formalne i pozaformalne, w systemie szkolnym i pozaszkolnym),
 • ujednolicono dla wszystkich ścieżek egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie z wyjątkiem egzaminów które można zdawać przed komisjami egzaminacyjnymi izb rzemieślniczych.
 • włączono szkoły w system kształcenia ustawicznego poprzez możliwość organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ),
 • zmiany  w kształceniu ustawicznym,
 • zmiany w egzaminach zawodowych

Od elektromechanika do technika elektryka (kwalifikacje) 

Obecne kształcenie zawodowe to:

 • kształcenie w systemie szkolnym,
 • kształcenie w systemie pozaszkolnym – kształcenie ustawiczne

Kształcenie zawodowe ponadgimnazjalne może odbywa się:

 • w szkołach,
 • u pracodawcy jako przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników

Kształcenie ustawiczne może być realizowane w:

 • CKU – Centrum Kształcenia Ustawicznego,
 • CKP – Centrum Kształcenia Praktycznego,
 • ODDZ – Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego,
 • firmach prowadzących działalność oświatową.

Kształcenie zawodowe w szkołach zawodowych odbywa się zgodnie z ramowym planem nauczania jako: 

 • kształcenie zawodowe teoretyczne,
 • kształcenie zawodowe praktyczne.

Może być realizowane w oparciu o programy:

 • przedmiotowe,
 • modułowe.

Kształcenie praktyczne zgodnie z rozporządzeniem w sprawie praktycznej nauki zawodu realizowane jest jako praktyczna nauki zawodu w formie:

 • zajęć praktycznych w ZSZ (Zasadnicza Szkoła Zawodowa),
 • zajęć praktycznych  i praktyk zawodowych w T (technikum) i SP (szkoła policealna).

    

 

 

Nazwa szkoły lub formy kształcenia zawodowego

 

Czas nauki

 

Charakterystyka

1

Technikum

4 lata

Umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Min ilość godzin na kształcenie zawodowe - 1470

2

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

3 lata

Umożliwia uzyskanie świadectwa ukończenia ZSZ i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Min ilość godzin na kształcenie zawodowe - 1600

3

Szkoła policealna dla młodzieży

1 do 2,5 roku

1rok np. Technik sterylizacji medycznej; Asystent osoby niepełnosprawnej, Florysta

1, 5 roku Technik bezpieczeństwa i higieny pracy,  

2,5 r np. Technik elektroradiolog, Technik dentystyczny

Większość zawodów 2 lata

 

Umożliwia uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły policealnej i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Min ilość godzin na kształcenie zawodowe w dwuletnim okresie nauczania – 1600 + 190 na wychowanie fizyczne

4

Szkoła policealna dla dorosłych

w formie:

 • stacjonarnej,
 • zaocznej

Umożliwia uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły policealnej dla dorosłych i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Min ilość godzin na kształcenie zawodowe w dwuletnim okresie nauczania w formie:

 • stacjonarnej – 1180 + 30 na podstawy przedsiębiorczości,
 • zaocznej – 680 + 20 na podstawy przedsiębiorczości.

Kształcenie prowadzone w formie stacjonarnej odbywa się co najmniej przez trzy dni w tygodniu.

W formie stacjonarnej organizacja nauki - sprawdzanie i ocenianie tak jak w szkole dla młodzieży

 

 

Kształcenie w formie zaocznej odbywa się co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni.

W formie zaocznej organizacja nauki - obowiązkowe konsultacje zbiorowe i konsultacje instruktażowe, wykonaniu semestralnych prac pisemnych. Zaliczenie semestru odbywa się poprzez zdanie egzaminów.

 

 

 

5

Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników (Młodociany to osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat.) – poprzez naukę zawodu

Nauka zawodu trwa 36 miesięcy (nauka może być przedłużona max o 12 miesięcy lub skrócona o 12 miesięcy).

Jest to kształcenie praco

wnyków młodocianych w zawodach szkolnych i pozaszkolnych – rzemieślniczych.

Przygotowanie do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika (u pracodawcy) lub czeladnika (u rzemieślnika). Kształcenie obejmuje praktyczną naukę zawodu, która jest organizowana u pracodawcy lub rzemieślnika  oraz dokształcanie teoretyczne w szkole (ZSZ),  ODDZ lub jest organizowane we własnym zakresie przez pracodawcę.

Pracodawca zawiera z młodocianym umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Zawody w których może odbywać się nauka u pracodawcy/rzemieślnika

to zawody z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, przy czym u rzemieślnika może odbywać się także w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, nieujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonych w przepisach dotyczących klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.

Pracodawca realizuje program

nauczania dopuszczony do użytku

w szkole uwzględniający

podstawę programową kształcenia

w zawodach dla danego zawodu

lub realizuje program

zapewniający spełnienie wymagań

egzaminacyjnych określonych

w standardach będących

podstawą przeprowadzania

egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł

czeladnika w zawodach nieujętych

w klasyfikacji zawodów

szkolnictwa zawodowego,

określonych w przepisach

dotyczących klasyfikacji

zawodów i specjalności na

potrzeby rynku pracy,

Młodociany zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem dokształcający się w ZSZ zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jak uczeń ZSZ.

Młodociany zatrudniony u pracodawcy będącego rzemieślnikiem dokształcający się w ODDZ lub u pracodawcy zdaje egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Osoby, które przed ukończeniem nauki zawodu osiągnęły pełnoletność, kończą tę naukę na warunkach określonych dla młodocianych.

Młodociany otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami

Podstawa prawna: Rozporządzenie RM z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Tekst jednolity Dz.U.2014.232

 

6

Przygotowanie zawodowe młodocianych pracownikówpoprzez przyuczenie do wykonywania określonej pracy

Może trwać od 3 do 6 miesięcy – rzeczywisty czas trwania określa pracodawca.

W przypadku uczestników Ochotniczych Hufców Pracy okres może być przedłużony do czasu ukończenia gimnazjum i trwać łącznie nie dłużej niż 22 miesiące.

Przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze przyuczonego pracownika i może dotyczyć wybranych prac związanych z nauką zawodu.

Pracodawca zawiera z młodocianym umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Program przyuczenia do wykonywania określonej pracy ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wybrane treści programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach lub programu zapewniającego spełnienie wymagań egzaminacyjnych określonych w standardach będących podstawą przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika w zawodach nieujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy kończy się egzaminem sprawdzającym, który przeprowadza pracodawca lub w przypadku rzemieślnika komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej.

Po zdaniu egzaminu młodociany otrzymuje zaświadczenie stwierdzające nabycie umiejętności w wykonywaniu prac, których dotyczyło przyuczenie.

Młodociany otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstawa prawna: Rozporządzenie RM z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Tekst jednolity Dz.U.2014.232

 

7

Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy

Proces kształcenia w szkole trwa 3 lata, ale istnieje możliwość wydłużenia etapu nauczania o jeden rok.

 

To szkoła ponadgimnazjalna dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Realizują podstawę programową kształcenia ogólnego oraz jako przysposobienie do pracy -  kształtowanie właściwych postaw wobec pracy i przekazywanie podstawowej wiedzy na jej temat.

Nie występuje praktyczne kształtowanie umiejętności zawodowych.

 

8

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Określa instytucja przeprowadzająca kurs

Minimalna liczba godzin określona jest w podstawie programowej kształcenia w zawodzie

Jest to forma kształcenia ustawicznego - kursowa, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, której ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji