Proponowane tematy przez konsultantów CEN - II półrocze roku szkolnego 2020/2021

Forma doskonalenia szkolenie rady pedagogicznej
Obszary edukacyjne Inne
Tytuł Proponowane tematy przez konsultantów CEN - II półrocze roku szkolnego 2020/2021
Opis

Lp. Tytuł szkolenia Prowadzący/organizator

Zapisy

POMIAR DYDAKTYCZNY I OCENIANIE
1. Opracowywanie narzędzi pomiaru dydaktycznego i analizowanie ich wyników Jadwiga Pieczywek Zamów

2.

Podstawy pomiaru dydaktycznego Maria M. Ferenc Zamów

3.

Motywowanie i aktywizowanie przez ocenianie Maria M. Ferenc Zamów
POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA I KSZTAŁCENIE SPECJALNE
I INTEGRACYJNE
4. Rola, zadania i strategie współpracy nauczycieli wspomagających
i nauczycieli specjalistów w edukacji włączającej.
Danuta Momot Zamów
5. Uczeń ze specjalnymi potrzebami w szkole. Danuta Momot Zamów
6. Zrozumieć ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – trudności dziecka, diagnozowanie, formy wsparcia.  Dorota Cybulska Zamów
7. Dokonywanie oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej Dorota Cybulska Zamów
METODYKA NAUCZANIA
8. Budowanie partnerskich relacji nauczycieli i rodziców Maria M. Ferenc Zamów
9. Jak rozwijać kompetencje emocjonalno-społeczne dziecka? Danuta Lasek Zamów
10. Twórcze metody pracy z dziećmi. Danuta Lasek Zamów
11. Wykorzystanie odkryć neuronauk w podniesieniu efektywności kształcenia Dorota Dąbrowska Zamów
12. Rozwijanie kreatywności i innowacyjności uczniów w świetle nowej podstawy programowej Dorota Dąbrowska Zamów
13. Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Dorota Dąbrowska Zamów
14. Strategia lekcji odwróconej Dorota Dąbrowska Zamów
15. Aktywnie i efektywnie- organizacja lekcji Dorota Dąbrowska Zamów
16. Rozwijanie kreatywności uczniów w świetle nowych podstaw programowych Joanna Marek Zamów
17. Jak pomóc uczniom zrozumieć lekcje? Joanna Marek Zamów
18. Techniki uczenia się uczniów Joanna Marek Zamów
19. Ocenianie kształtujące sposobem na organizowanie procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się Joanna Marek Zamów
20. Indywidualizacja pracy z uczniem na zajęciach lekcyjnych Joanna Marek Zamów
21. Jak  planować pracę podczas lekcji przedmiotowych, aby kształtować  kompetencje kluczowe wśród uczniów Joanna Marek Zamów
22. Metody i techniki mobilizujące uczniów do aktywnej pracy
na lekcjach
Jadwiga Pieczywek Zamów
23. Co to znaczy uczyć się? Pomóżmy naszym uczniom w przyswajaniu technik uczenia się Jadwiga Pieczywek
Adrianna Sierzputowska
Zamów
24 Szkoła off-line czy on-line? Nowe kompetencje nauczyciela XXI wieku. Adrianna Sierzputowska Zamów
TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE I KOMUNIKACYJNE
25. Prezentacja programów edukacyjnych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej Bożenna Kossakowska Zamów
26. Jak rozwijać kompetencje cyfrowe uczniów? Bożenna Kossakowska Zamów
27. TIK w szkole, czyli jak skutecznie i efektywnie planować i realizować proces edukacyjny? Małgorzata Witkiewicz Zamów
28. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w procesie nauczania/uczenia się Małgorzata Witkiewicz Zamów
WYCHOWANIE, OPIEKA, PROFILAKTYKA
29. Wychowanie oparte na wartościach zawartych w nauczaniu Jana Pawła II Bogumiła Rzepnicka Zamów
30. Kochać i myśleć jak Chrystus – cele i metody wychowania chrześcijańskiego Bogumiła Rzepnicka Zamów
31. Wartości w modelu wychowania chrześcijańskiego Bogumiła Rzepnicka Zamów
32. Profilaktyka uzależnień w szkole Jolanta Boryszewska Zamów
33. Jak kształtować postawy i uczyć respektowania norm społecznych? Jolanta Boryszewska Zamów
34. Diagnoza środowiska szkoły Jolanta Boryszewska Zamów
35. Dyscyplina w klasie – metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo Jolanta Boryszewska Zamów
NADZÓR PEDAGOGICZNY I INNOWACJE
36. Prawa i obowiązki nauczyciela Bernard Z. Kossakowski
Z. De-Mezer
Zamów
37. Nowatorstwo pedagogiczne wg aktualnego stanu prawnego Maria M. Ferenc Zamów
38. Bezpieczeństwo uczniów w szkole Bernard Z. Kossakowski
Z. De-Mezer
Zamów
PRAGMATYKA ZAWODU I EDUKACJA ZDROWOTNA
39. Pierwsza pomoc w placówce edukacyjnej Iwona Puciłowska Zamów
40. Wychowanie do zdrowia. Zadania szkoły i nauczycieli Iwona Puciłowska Zamów
DORADZTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE
41. Wdrażanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach lekcyjnych Anna Borawska Zamów
42. Doradztwo zawodowe w edukacji – aspekty prawne
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Organizator/ osoba do kontaktu konsultanci CEN w Łomży
Koszt Płatny

Dodana: 15 luty 2021 22:54

Zmodyfikowana: 15 luty 2021 22:54