Dodana: 4 lipiec 2017 10:34

Zmodyfikowana: 4 lipiec 2017 13:40

Opis projektu

Od 1 września 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie realizowany jest projekt „Kolno w zadaniach” współfinansowany ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-20120 Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJERealizacja projektu została zaplanowana do końca czerwca 2017 r. Wartość projektu to 87413,75 zł, w tym wkład własny-5000,00 zł. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Cel projektu to wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe u 102 uczniów (50K, 52M) ze Szkoły Podstawowej Nr1  w Kolnie w okresie od 1.09.2016 do 30.06.2017 r.