„Szkoła Podstawowa w Tołczach szansą na lepszy start!”

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:

OŚI PRIORYTETOWEJ III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

DZIAŁANIA 3.1 Kształcenie i edukacja

PODDZIAŁANIA 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych

 

Cel główny projektu:

Nabycie kompetencji kluczowych niezbędnych do dalszej edukacji oraz funkcjonowania na rynku pracy wśród 80 uczniów (44Ch,36Dz) Szkoły Podstawowej w Tołczach poprzez udział m.in. w zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach edukacyjnych, doradztwie edukacyjno-zawodowym w okresie do końca VII 2017 r.

 

Oferta projektu:

  1. KLUCZ TO KOMPETENCJE UCZNIÓW – INICJATYWNOŚĆ/KREATYWNOŚĆ/PRACA W ZESPOLE

a) Zakątek wyobraźni - zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się oraz kreatywność (40 godzin).

b) Tęczowe inspiracje - zajęcia rozwijające zdolności artystyczne, pracę w grupie, kreatywność (120 godzin).

c) Kim będę? Doradztwo edukacyjno-zawodowe (12 godzin warsztatów grupowych + 44 godziny indywidualnego wsparcia).

d) Terapia przez ruch i muzykę - zajęcia rozwijające kreatywność i pracę w grupie (80 godzin).

e) Atelier Twórcy - zajęcia rozwijające inicjatywność oraz pracę zespołową (120 godzin).

 

  1. KLUCZ TO KOMPETENCJE UCZNIÓW – KOMPETENCJE KLUCZOWE (matematyka, język obcy)

a) English is cool, English is fun, English is for everyone! - dla klasy IV (40 godzin).

b) English tradiotions and customs - dla klasy V (80 godzin).

c) English – successful communication - dla klasy VI (40 godzin).

d) Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klasy II (80 godzin).

e) Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klasy IV (40 godzin).

f) Kuźnia talentów - koło matematyczne dla klas V-VI (40 godzin).

 

  1. KLUCZ TO WYKSZTAŁCENI NAUCZYCIELE

Szkolenia interaktywne dla nauczycieli:

a) Efektywna komunikacja w szkole.

b) Sztuka motywowania uczniów.

c) Kreatywny nauczyciel

 

  1. KLUCZ DO PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH TO NAUKA PRZEZ EKSPERYMENT W DOBRZE WYPOSAŻONEJ SZKOLE

a) Matematyczna kraina (80 godzin).

b) Laboratorium przyrodnicze (80 godzin).

 

  1. KLUCZ DO NAUKI TO TIK I PROGRAMOWANIE

a) CYBERPRZEMOC - warsztaty dla nauczycieli.

b) MÓJ PRZYJACIEL ROBOT! (80 godzin).

 

  1. KLUCZ TO INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO UCZNIA

a) Studia podyplomowe dla nauczycieli:

 - Oligofrenopedagogika.

 - Pedagogika M.Montessori.

 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

b) Indywidualna praca z uczniem uzdolnionym matematycznie (32 godziny).

c) Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia słabosłyszącego (2 osoby x 80 godzin).

d) Zajęcia z uczniem wymagającym dostosowania wymagań do jego indywidualnych możliwości (40 godzin).

 

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 118 osób (K i M) w tym: 80 dzieci (44 Chłopców i 36 Dziewczynek) z klas I-VI Szkoły Podstawowej w Tołczach –100% uczniów w roku szkolnym 2016/2017.

Liczba dzieci z niepełnosprawnościami objętych projektem: 2chłopców z niedosłuchem. Dodatkowo wsparciem zostanie objętych 8 kobiet - nauczycielek w Szkole Podstawowej w Tołczach (pracujących na pełny etat).

 

Rekrutacja:

Odbędzie się w okresie 02.11.2016 r. – 14.11.2016 r.

 

Kryteria formalne:

- uczeń lub nauczyciel Szkoły Podstawowej w Tołczach.


Kryteria pierwszeństwa:

- uczniowie z rodzin o niskich dochodach – kwalifikujących się do otrzymania zasiłku rodzinnego: +10 pkt.

- uczniowie niepełnosprawni, objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną: +10 pkt.

- uczniowie z problemami w nauce: +5 pkt.

 

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.11.2016 r. – 31.07.2017 r.

 

Biuro projektu:

 

Open Education Group Sp. z o.o.,

Modlińska 1, 15-066 Białystok

tel. 85-869-11-69, fax.85-869-11-70, e-mail: open@openeducation.pl

www.OpenEducation.pl

Dodana: 14 luty 2018 22:09

Zmodyfikowana: 21 luty 2018 13:27