Diecezja Łomżyńska od 01 grudnia 2016 r. realizuje Projekt „Ad maiora natus sum III” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

      Od lutego 2017 r. realizowane są zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze dla uczniów  Katolickiego Gimnazjum  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łomży z przedmiotów:

-  biologia,
-  doradztwo zawodowe,
-  język angielski,
-  geografia,
-  chemia,
-  fizyka,
-  informatyka.

Od września 2017 r. realizowane są zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze dla uczniów  Katolickiej szkoły Podstawowej  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży 
i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży 
z przedmiotów:

-  biologia,
-  doradztwo zawodowe,
-  język angielski,
-  język rosyjski,
-  geografia,
-  chemia,
-  fizyka,
-  informatyka.

W grudniu 2016 r. oraz w czerwcu 2017 r. odbyły się szkolenia dla nauczycieli z aktywnego prowadzenia zajęć oraz przygotowujące do wykorzystania podczas zajęć nowoczesnych metod opartych o innowacyjne technologie i trendy, w tym TIK.

CELE PROJEKTU

 Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

 1. Wspieranie rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży.
 2. Poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej.
 3. Optymalne wykorzystanie i wzmocnienie własnego potencjału szkoły  
  i środowiska lokalnego.
 4. Wzrost kompetencji kluczowych poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych 
  w zakresie:
  - języka angielskiego,
  - języka rosyjskiego,
  - matematyki,
  - fizyki,
  - chemii,
  - geografii,
  - biologii,
  - informatyki – wykorzystanie nowych technologii informacyjnych, świadomego i bezpiecznego poruszania się po Internecie.
 5. Przygotowanie uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum do świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia dającego szansę na zatrudnienie w kontekście wyboru zawodu poprzez zajęcia z doradcą zawodowym.

Dodana: 7 styczeń 2018 17:25

Zmodyfikowana: 7 styczeń 2018 17:25