Administrator Podlaskiej Platformy Edukacyjnej szanuje twoją prywatność

DANE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z ODWIEDZANIEM SERWISU INTERNETOWEGO PODLASKIEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ

 1. Jeśli korzystasz z Podlaskiej Platformy Edukacyjnej (zwanej dalej PPE), akceptujesz zasady polityki prywatności.
 2.  Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania ze strony PPE, które gromadzimy to:
  • pliki tekstowe tzw. cookies (tzw. ciasteczka) google-analytics.com – anonimowe, niewielkie pliki tekstowe, które wysyła odwiedzany przez użytkownika serwis internetowy do jego urządzenia (komputer, laptop, smartfon itp.), jak żądane strony, datę i godzinę żądania,
 • adresy IP, które mogą być pomocne  przy  diagnozowaniu  problemów  technicznych  z   serwerem.
 1. Administrator Podlaskiej Platformy Edukacyjnej wykorzystuje pliki cookies:
  • aby równoważyć obciążenie serwerów,
  • aby odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb np. zmiany wielkości lub kontrastu czcionki,
 • do sporządzania zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych np. o oglądalności serwisu oraz określeniu z jakich regionów jest najwięcej odwiedzin,
 • do obsługi sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której osoba logująca się nie musi na każdej podstronie aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła.


4. Parametry ciasteczek pozwalają na odczytywanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
5. Pliki cookies nie łączą z żadnymi innymi danymi, a zwłaszcza z danymi osobowymi. Gdy korzystasz z platformy PPE, zachowujesz anonimowość.
6. Przeglądarki internetowe najczęściej domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Możesz  jednak  samodzielnie  je  zablokować.  By  to  zrobić,  wybierz w przeglądarce opcję odrzucenia ciasteczek, poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
7. Producenci przeglądarek internetowych umożliwiają również uruchomienie przeglądarki w tzw. trybie „bez śledzenia”. Instrukcje włączenia tego trybu znajdują się na stronach internetowych producentów przeglądarek.
8. Administratorem tych danych jest Województwo Podlaskie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. 15-888 Białystok, tel.  +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, http://bip.umwp. wrotapodlasia.pl/. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych, to: iod@wrotapodlasia.pl
9. Dostęp do danych pozyskanych automatycznie (które nie są danymi osobowymi) posiada również firma Google Inc. Dane te wykorzystywane są do celów statystycznych
    i funkcjonalności Google Analytics.
10. Dane te nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

 1. Poważnie traktujemy bezpieczeństwo danych. Platforma PPE zabezpieczona jest przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich, modyfikacją lub zniszczeniem. Stosujemy urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące i fizyczne środki bezpieczeństwa.
 2. W przypadku założenia konta Informacyjnej strony www w PPE, konta na Platformie e-Learning PPE, konta w elektronicznym dzienniku PPE informujemy, iż są to indywidualne konta umożliwiające jednoznaczną, przypisaną konkretnej osobie identyfikację.
  Za pośrednictwem przydzielonych uprawnień użytkownik może korzystać z określonych ról, zasobów i usług. Mechanizmy uwierzytelniania, rejestrowania i monitorowania zdarzeń gwarantują rozliczalność wszystkich użytkowników zarejestrowanych w tych systemach, logujących się na konta.
 3. Opuszczając niniejsza stronę poprzez odnośniki do innych stron internetowych, użytkownik przekierowany zostaje w obszar gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Zalecamy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek ciążący na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679), przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Centrum Edukacji Nauczycieli jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli oraz zgoda osoby, której dane dotyczą.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie e-dziennika PPE: art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 t.j.), § 21 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w  sprawie  sposobu  prowadzenia  przez  publiczne  przedszkola,  szkoły  i  placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646).


DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z ZAŁOŻENIEM I POSIADANIEM KONTA

 1. Dane osobowe

  1a. Na Platformie e-Learning PPE dane osobowe użytkownika (imię, nazwisko, e-mail, domena organizacji) opisane są szerzej w Regulaminie i Polityce Prywatności tej platformy podczas procesu rejestracji użytkownika do wybranej przez niego organizacji. Administratorem danych osobowych użytkownika jest wybrana przez użytkownika organizacja https://edu.ppe.wrotapodlasia.pl/4ses/servlet/MainServlet?wbts:page=core.register.user.new&organisation=PPE

Na Platformie e-Learning dane osobowe Administratora jednostki (imię, nazwisko, e-mail, nazwa organizacji/podmiotu) są uzyskane w wyniku złożonego dokumentu: „Zlecenia uruchomienia/Wniosku o założenie konta organizacji na PPE dla organizacji, która nie jest jednostką organizacyjną samorządu uczestniczącego w PPE” (Załącznik nr 3B Regulaminu korzystania z Podlaskiej Platformy Edukacyjnej). Dane te wykorzystywane są tylko w celach związanych z platformą e-learning PPE, w szczególności z założeniem konta Administratora jednostki w tej aplikacji. Administratorem danych osobowych Administratora jednostki jest Województwo Podlaskie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl,  http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych, to: iod@wrotapodlasia.pl

1b. W serwisie internetowym Informacyjnej strony www w PPE, w przestrzeni szkoły/instytucji, dane Administratora jednostki (imię, nazwisko, e-mail, telefon, nazwa organizacji/podmiotu) uzyskane są w wyniku złożonego dokumentu: „Wniosku o założenie konta organizacji na PPE dla organizacji, która jest/nie jest jednostką organizacyjną samorządu uczestniczącego w PPE” w sprawie uzyskania przestrzeni do wstawiania informacji edukacyjnych w temacie realizowanego projektu/projektów na stronie PPE znajdującego się w zakładce „Szkoły/Instytucje realizujące projekt RPO Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja”. Administratorem danych osobowych Administratora jednostki jest dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku z siedzibą: ul. Złota 4 15-016 Białystok. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 85 732 98 67, iod@cen.bialystok.pl.

1c. W Dzienniku elektronicznym dane osobowe opisane są szerzej w Klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych podczas pierwszego logowania rodzica na konto. Dane logowania do e-Dziennika PPE rodzic otrzymuje od wychowawcy klasy dziecka.

 

 1. Administrator serwera z danymi Podlaskiej Platformy Edukacyjnej

2a. Administrator serwera z danymi Platformy e-Learning PPE jest Województwo Podlaskie, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl,  http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych, to: iod@wrotapodlasia.pl

2b. Administrator serwera z danymi Informacyjnej strony www w PPE jest Województwo Podlaskie, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.plhttp://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych, to: iod@wrotapodlasia.pl

2c. Administratorem serwera z danymi zawartymi w e-Dzienniku PPE jest Szkoła reprezentowana przez Dyrektora lub Wójt/Burmistrz/Starosta/Prezydent, zgodnie z ustaleniami pomiędzy szkołą a gminą/miastem/powiatem.

 1. Usunięcie/zablokowanie konta

Przez usunięcie konta rozumie się usunięcie całej organizacji szkoły/instytucji z wszystkimi wprowadzonymi do tej organizacji danymi.

Przez zablokowanie konta rozumie się, że konto pozostaje w systemie PPE lecz jest niewidoczne dla użytkowników.

Przed usunięciem/zablokowaniem danych, podmiot sam zabezpiecza dane zamieszczone przez siebie w systemie PPE, przez wykonanie kopii tych danych.

3a. W celu usunięcia/zablokowania szkoły/jednostki/instytucji na Platformie e-Learning PPE organizacja występuje na piśmie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

3b. W celu usunięcia/zablokowania prowadzonej Informacyjnej strony www w PPE szkoła/instytucja występuje na piśmie do Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

3c. Zablokowanie konta przez Użytkownika w e-dzienniku PPE następuje przez odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W tym celu wybieramy opcję Moduł e-Dziennik → Moduł komunikacyjny → przejście do Zębatki dostępnej przy Pomocy → Moje dane → Zgody. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje zablokowaniem konta i brak możliwości zalogowania się na te konto do e-Dziennika PPE. W celu odblokowania konta należy kontaktować się z wychowawcą klasy dziecka albo zgłosić się do sekretariatu w szkole dziecka.

 1. Okres przechowywania danych

4a. Dane osobowe wybranej przez użytkownika organizacji na Platformie e-Learning PPE przechowywane są przez okres ustalany indywidualnie przez każdą organizację korzystającą z PPE.

 Dane osobowe Administratora danej organizacji na Platformie e-Learning PPE, będą przechowywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przez okres utrzymania konta danego administratora w systemie PPE, a dalej z uwzględnienie krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.

4b. Dane osobowe Administratorów informacyjnych stron www w PPE, będą przechowywane przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku przez okres utrzymania konta danego Administratora w systemie PPE, a dalej z uwzględnienie krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.

4c. Dane osobowe Użytkownika dziennika elektronicznego PPE, będą przechowywane przez Szkołę reprezentowaną przez Dyrektora, przez rok szkolny nauki dziecka w szkole oraz po tym czasie – archiwizowane – przez okres wskazany w ustawie związanej z funkcjonowaniem systemu oświaty i rozporządzeniach do tej ustawy.

5. Dane osobowe w systemie PPE będą ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych w ramach świadczenia usług wsparcia do systemu Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Dane te nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.
7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do założenia konta na Platformie e-Learning PPE lub/i Informacyjnej strony www w PPE.
W przypadku niepodania danych – nie będzie możliwa realizacja tej usługi. Przysługuje Użytkownikowi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo          żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania (co jest równoznaczne z zablokowaniem dostępu do konta), prawo do sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do          organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.