Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego

  Andrzej Staszczyk, nauczyciel konsultant
  Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
  Foto A. Staszczyk
  Opublikowano: 17 marca 2017 r.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego określa nazwy zawodów dla zawodów nauczanych w systemie oświaty na poziomie branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, technikum i szkoły policealnej oraz przypisany do nich poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadawanych w systemie oświaty, których osiągnięcie potwierdza dyplom wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną. Zawody wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego to zawody jednokwalifikacyjne i dwukwalifikacyjne, w których kwalifikacje oznaczono odpowiednio symbolami porządkowymi K1 i K2.

Dla celów kształcenia w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wskazano obszary kształcenia, do których są przypisane poszczególne zawody. Wyodrębniono następujące obszary kształcenia:

AU - administracyjno-usługowy;
BD - budowlany;
EE - elektryczno-elektroniczny;
MG - mechaniczny i górniczo-hutniczy;
RL - rolniczo-leśny z ochroną środowiska;
TG - turystyczno-gastronomiczny;
MS - medyczno-społeczny;
ST - artystyczny.

Rozporządzenie określa 213 zawodów szkolnictwa zawodowego. Dotyczy ono nauki w klasach I branżowych szkół I stopnia, klasach I czteroletniego technikum oraz semestrach I szkół policealnych.

Klasyfikację stosuje się do:

1) szkół ponadpodstawowych, o których mowa odpowiednio w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b, c i e ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe:

a) pięcioletniego technikum – począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w klasie I tej szkoły,
b) trzyletniej branżowej szkoły I stopnia – począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w klasie I tej szkoły,
c) dwuletniej branżowej szkoły II stopnia – począwszy od roku szkolnego 2020/2021 w klasie I tej szkoł,
– a w latach następnych także w kolejnych klasach tych szkół;

2) szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – szkoły policealnej, począwszy od roku szkolnego 2017/2018:

a) w semestrze I tej szkoły, który rozpoczyna się z dniem 1 września 2017 r.,
b) w semestrze II tej szkoły, który rozpoczyna się z dniem 1 lutego 2018 r., będącym kontynuacją semestru, o którym mowa w lit. a,
c) w semestrze I tej szkoły, który rozpoczyna się z dniem 1 lutego 2018 r.,
– a w latach następnych także w kolejnych semestrach tej szkoły;

3) szkoły ponadgimnazjalnej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) – czteroletniego technikum oraz do klas tego czteroletniego technikum w pięcioletnim technikum, o których mowa w art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60):

a) w klasie I czteroletniego technikum – w latach szkolnych 2017/2018–2019/2020,
b) w klasie II czteroletniego technikum – w latach szkolnych 2018/2019–2020/2021,
c) w klasie III czteroletniego technikum – w latach szkolnych 2019/2020–2021/2022,
d) w klasie IV czteroletniego technikum – w latach szkolnych 2020/2021–2022/2023.

Rozporządzenie wprowadza możliwość kształcenia w systemie oświaty w kilku nowych zawodach a także wprowadza zmiany w nazewnictwie niektórych zawodów.

Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zostało podpisane 13 marca 2017 roku. Do czasu opublikowania rozporządzenia można zapoznać się z jego projektem na stronie Rządowego Centrum Legislacji.