Wspomaganie rozwoju szkół i placówek

Forma doskonalenia wspomaganie rozwoju szkół i placówek
Obszary edukacyjne
 • Biblioteki szkolne
 • Zarządzanie oświatą
 • Zdrowie, bezpieczeństwo, wychowanie fizyczne
 • Pomoc psychologiczno - pedagogiczna
 • Kształcenie specjalne i integracyjne
 • Kształcenie zawodowe
 • Religia
 • Technologia informacyjno - komunikacyjna
 • Edukacja przyrodnicza
 • Edukacja matematyczna
 • Języki obce
 • Edukacja humanistyczna
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Wychowanie przedszkolne
 • Wychowanie i profilaktyka
Tytuł Wspomaganie rozwoju szkół i placówek
Opis

Wspomaganie rozwoju przedszkoli, szkół i placówek realizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w roku szkolnym 2016/2017

 

W bieżącym roku szkolnym do programu Procesowe wspomaganie rozwoju szkół przystąpiło 55 szkół i placówek oświatowych.
Celem programu jest udzielanie pomocy przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym w procesie wprowadzania zmian, służących rozwojowi jakościowemu w zakresie zdiagnozowanych potrzeb.

W ramach programu oferujemy:

 • stałą współpracę ze szkołą osoby wspomagającej z CEN w Suwałkach;
 • pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb i opracowaniu planu wspomagania rozwoju;
 • wspólne monitorowanie realizowanych działań;
 • wspólną ocenę rezultatów po zakończeniu realizacji planu wspomagania.

Etapy wspomagania szkół i placówek:

I. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb w sposób i na zasadach uzgodnionych z dyrektorem szkoły/placówki:

- określenie stanu wyjściowego,

- ustalenie podziału odpowiedzialności,

- zdiagnozowanie aktualnej sytuacji,

- wyznaczenie kierunków rozwoju szkoły/placówki.

II. Przygotowanie planu wspomagania:

- ustalenie celów i harmonogramu działań,

- przyjęcie planu wspomaganiado realizacji.

III. Realizacja działań w procesie wspomagania:

- organizacja i realizacja zaplanowanych działań,

- monitorowanie realizacji działań.

IV. Podsumowanie procesu:

- ocena skuteczności podjętych działań,

- sformułowanie wniosków i rekomendacji.

W ramach realizacji programu możliwe jest uruchomienie sieci współpracy i samokształcenia dedykowanych konkretnym grupom nauczycieli.

Zasady wspomagania szkół i placówek oświatowych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach:

1. Każda szkoła uczestnicząca w procesie wspomagania rozwoju szkoły, przekazuje do CENSuwałkach na każdy rok szkolny kartę zgłoszenia do wspomagania. Zgłoszenia są rejestrowane przez sekretariat CEN w Suwałkach. Zgłoszenie jest wymagane na każdy rok szkolny, również w przypadku kontynuacji wspomagania.

2. W każdej wspomaganej szkole/placówce, w miarę możliwości na początku roku szkolnego, jest zapewniona pomoc w przeprowadzeniu diagnozy potrzeb szkoły/placówki obejmującej m.in. wywiad z dyrektorem, warsztat diagnostycznyradą pedagogiczną oraz analizę dostępnych dokumentów, np. sprawozdanie ze wspomagania w poprzednim roku szkolnym (rekomendacje), plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, raport z ewaluacji zewnętrznej/wewnętrznej, wyniki egzaminów zewnętrznych itp.

3. Na każdy rok szkolny przygotowywany jest plan wspomagania szkoły/placówki zawierający: wyniki diagnozy potrzeb, cele do zrealizowania w danym roku szkolnym, planowane efekty wspomagania oraz harmonogram działań.

4. Opracowany plan wspomagania szkoły/placówki podpisany przez dyrektora szkoły/placówki i osobę wspomagającą trafia do wspomaganej szkoły oraz do CEN w Suwałkach.

5. Umowa w zakresie organizowania i prowadzenia wspomagania szkoły/placówki oświatowej– jeśli taka jest zawarta – jest podpisywana w miarę możliwości do 30 września przez dyrektora wspomaganej szkoły/placówki i dyrektora CEN w Suwałkach. Wysokość kwoty za wspomaganie zawarta w umowie jest ustalana indywidualnie dla każdej umowy i wynika z podpisanego planu wspomagania szkoły/placówki. Koszty związane ze wspomaganiem są ponoszone zgodnie z umową.

6. Jeżeli szkoła nie podpisuje ww. umowy dyrektor szkoły/placówki uzgadnia kosztyosobą wspomagającą szkołę każdorazowo w przypadku realizacji warsztatów, seminariów i szkoleń wynikających z planu wspomagania.

7. Osoba wspomagająca wspólnie z dyrektorem szkoły/placówki monitoruje realizację działań ustalonych w planie wspomagania.

8. Osoba wspomagająca wraz z dyrektorem szkoły/placówki i zespołem nauczycielskim/radą pedagogiczną na zakończenie wspomagania dokonuje podsumowania procesu wspomagania, sporządza, w miarę możliwości do 15 czerwca, sprawozdanie zawierające wnioski i rekomendacje oraz podpisuje je wrazdyrektorem szkoły/placówki.

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach; ul. M. Reja 67 B, Suwałki, tel. 87 567 03 28, e-mail cen@cen.suwalki.pl
Miejsce realizacji Szkoły i placówki oświatowe
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2016-09-01
Adresaci nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek
Organizator/ osoba do kontaktu Lidia Kłoczko, Jarosław Cezary Słabiński
Koszt Płatny

Dodana: 25 styczeń 2017 14:06

Zmodyfikowana: 25 styczeń 2017 14:06