Projekt „Szkoła kluczowych możliwości”

Projekt „Szkoła kluczowych możliwości” o nr RPO.03.01.02-20-0050/15 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany jest do 52 uczniów/uczennic (26K/26M) klas I-VI Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem. Wsparcie ma na celu rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności, a także uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej w perspektywie przyszłego zatrudnienia.

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:

  1. Zajęcia dodatkowe (wyrównawcze) z przedmiotów: matematyka, język angielski, przyroda i informatyka – 52 uczniów
  2. Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe (wraz z IPE-Z dla uczniów klas IV-VI) – 32 uczniów
  3. Indywidualne i grupowe doradztwo w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji kluczowych w klasach IV-VI (32 uczniów) oraz grupowe dla klas I-III (20 uczniów)
  4. Wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik i Białowieży – 52 uczniów

Zakres wsparcia został opracowany na podstawie Diagnozy potrzeb uczniów oraz obserwacje prowadzone przez nauczycieli przedmiotowych.

Realizacja zadań projektu stanowi uzupełnienie i poszerzenie dotychczasowej oferty szkoły, natomiast zajęcia finansowane w ramach projektu zwiększę liczbę zajęć prowadzonych dla uczniów.

Dodatkowo wyposażenie sal szkolnych przyczyni się do uatrakcyjnienia i wprowadzenia innowacji w zakresie prowadzonej edukacji.

Zakładany okres realizacji projektu: 01.08.2016-31.07.2017

Dodana: 19 kwiecień 2018 10:03

Zmodyfikowana: 19 kwiecień 2018 11:57