Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) ogłosiła następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  2016/2017:

 

  1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród
    dzieci i młodzieży.
  2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach
    i placówkach.
  3. Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości.
  4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

 

 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują:

 1)     w zakresie kontroli:

 a)     w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych:

-          „Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej.”

 b)     w publicznych technikach i zasadniczych szkołach zawodowych:

-          „Realizacja kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu.”

 c)     w publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:

-          „Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018.”

 

 2)     w zakresie ewaluacji:

 Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym):

W szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego - w zakresie  wymagań:

-     „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;

-     „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.

 Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

 W roku szkolnym 2016/2017 monitorowanie będzie obejmowało:

 -     „Sposób realizacji zadań z zakresu upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum”.

 -     „Liczbę uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu”.

 -     „Organizację pracy świetlicy w szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym specjalnych”.