Dodana: 29 listopad 2018 16:08

Zmodyfikowana: 29 listopad 2018 16:21

Działania w projekcie

W projekcie zostały zrealizowane następujące działania:

Zajęcia socjoterapeutyczne

Zajęcia polegały na stwarzaniu dzieciom doświadczeń społecznych, umożliwiających zajście procesu socjoterapeutycznego. Ważnym celem pracy z uczniami było również stwarzanie doświadczeń korygujących zaburzenia. W ramach realizacji projektu zrealizowane zostały wyjścia do kręgielni, do Galerii Sleńdzińskich, do kina oraz na ściankę wspinaczkową. Celem zajęć było również nauczenie się radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, współpracy i komunikacji w grupie rówieśniczej, wyciszania negatywnych emocji powstałych na skutek niepowodzeń szkolnych i społecznych, wyzwolenie potencjalnych możliwości i zainteresowań, odzyskanie wiary we własne siły i motywacji do nauki. prowadzenia socjoterapii.

Terapia tańcem i ruchem - zajęcia terapeutyczne

Terapia tańcem i ruchem to forma zajęć terapeutycznych, które były świadczone w szkole jako jeden z elementów pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Udział w terapii spowodował u uczestników konkretne zyski terapeutyczne na trzech poziomach:

- na poziomie ciała - rozluźnienie napięć; lepsze poczucie równowagi, koordynacji ruchów; kontrolę, opanowanie;  spontaniczność i gotowość do improwizacji;

- na poziomie psychologicznym - świadomość emocji, przepracowanie w bezpieczny sposób  trudnych uczuć, pogłębienie motywacji do zmiany, wzrost empatii i intuicji, inteligencji emocjonalnej; otwarcie i wrażliwość w kontaktach interpersonalnych; naukę zaufania i akceptacji;

- na poziomie duchowym - urzeczywistnienie własnych wartości np. piękna, poczucie znaczenia, sensu życia; zyskanie poczucia harmonii tego, co wewnątrz i tego co na zewnątrz, kontakt przez ruch, doświadczenie bycia częścią całości.

 

Zajęcia nauki programowania w języku Logo i Scratch

Zajęcia były prowadzone w pracowni komputerowej, wyposażonej w nowoczesne komputery i odpowiednie oprogramowanie. Naukę programowania prowadził nauczyciel informatyki, który brał udział w programie Koduj z Klasą i uczestniczył w szkoleniu z wykorzystania języka Scratch w pracy z uczniami szkół podstawowych. Nasi uczniowie dzięki styczności z programowaniem osiągnęli zwiększony stopień pomysłowości i kreatywności.

 Terapia metodą Tomatisa

Uczniowie uczestniczący w terapii posiadali orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na autyzm bądź zespół Aspergera. Terapia Metodą Tomatisa jest to metoda treningu słuchowego prowadzonego za pomocą urządzenia zwanego elektronicznym uchem. Składają się na nią sesje słuchania materiału dźwiękowego oraz konsultacje dodatkowe wraz z oceną audio-psycho-lingwistyczną. Głównym rezultatem udziału uczniów w terapii Metodą Tomatisa było poprawienie funkcji słuchowych, w wyniku czego nastąpił rozwój zdolności komunikacyjnych i językowych, a także poprawienie pamięci i koncentracji.

Koło młodego przyrodnika

W ramach tego zadania dwie pracownie przyrodnicze w naszej szkole zostały doposażone w sprzęt umożliwiający przeprowadzanie doświadczeń oraz prowadzenie prostych obserwacji. Zajęcia miały charakter twórczy. Celem ich było rozbudzenie w uczniach zainteresowania przyrodą i udowodnienie, że wiedza z przyrody może być łatwo przyswajana. Myślą przewodnią było postępowanie zgodnie z zasadą „widzę, obserwuję, porównuję, analizuję”. Uczniowie mogli wykonywać doświadczenia i wyciągać wnioski, uczyć się wykorzystywać znajdujące się w szkole przyrządy i pomoce przyrodnika; uczniowie zapoznali się z budową mikroskopu, wykonali preparaty mikroskopowe i obserwowali preparaty trwałe, dokonali pomiarów składników pogody, zapisali i przedstawili dane wykorzystując zakupione w projekcie tablety oraz darmowe aplikacje z Internetu.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Celem zajęć było uzupełnianie i wyrównywanie zaległości w wiadomościach z matematyki, które powstały na skutek słabszych możliwości intelektualnych albo dłuższej nieobecności ucznia w szkole. Istotnym celem było wsparcie uczniów klas 3 przed przejściem z I etapu edukacyjnego na kolejny. Na zajęciach były wykorzystywane tablety, które pozwoliły na urozmaicenie form pracy z uczniami (wykorzystanie m. in. materiałów znajdujących się na platformie www.epodreczniki.pl). Wykorzystanie tabletów oraz aplikacji wpłynęło na podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli.

Zajęcia wyrównujące wiedzę i umiejętności uczniów mających problemy z nauka języka angielskiego

Na zajęciach wykorzystane zostały tablety zakupione w projekcie. Różnorodne metody i formy pracy z użyciem tabletów urozmaiciły zajęcia, a uczestnicy mogli udoskonalić wszystkie sprawności językowe (czytanie, pisanie, mówienie i rozumienie ze słuchu), wykorzystać zdobyte wiadomości w praktyce (sprawne posługiwanie się słownictwem i poznanymi strukturami gramatycznymi w sytuacjach życiowych), nauczyć się pracy w grupie i odpowiedzialności za pracę całego zespołu, osiągać lepsze wyniki w nauce jęz. angielskiego.

Koło matematyczne

Głównym celem zajęć było rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych uczniów, doskonalenie wcześniej zdobytych oraz nabywanie nowych umiejętności w rozwiązywaniu problemów, rozwijanie umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania, aktywizowanie ucznia oraz zachęcanie do wykazywania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów. Udział w zajęciach koła matematycznego pozwolił naszym uczniom rozwinąć umiejętność wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów. Jednym z istotnych celów zajęć było przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych.

Koło języka angielskiego

Koło językowe przygotowało uczniów do samodzielności w procesie nauki języka angielskiego i umocniło ich wiarę we własne umiejętności językowe. Zajęcia te wpłynęły na rozwój u uczniów ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur poprzez wykorzystywanie i mądre przetwarzanie w procesie edukacyjnym multimedialnych materiałów z Internetu. Ważnym celem zajęć było również przygotowanie uczniów do konkursów z języka angielskiego.

Zajęcia nauki języka rosyjskiego

Nauka drugiego języka poszerzyła poczucie tożsamości naszych uczniów, pozwoliła na identyfikowanie się z innymi społecznościami kulturowo-językowymi. W przyszłości zwiększy także szanse zatrudnienia oraz możliwości kształcenia. Nauka języka rosyjskiego obejmowała nie tylko techniczną znajomość języka, ale również poznanie kultury i zwyczajów narodu rosyjskiego. Na zajęciach były wykorzystane zakupione w projekcie tabletów.

Cykl spotkań związanych z wyborem zawodu

Podczas zajęć uczniowie poznali podstawowe terminy związane z pracą, zawodem i czynnościami zawodowymi. Na kolejnych spotkaniach zdobyli informacje na temat interesujących zawodów, nauczyli się autoprezentacji, rozwinęli umiejętność oceny swoich celów i możliwości. Ważnym celem zajęć było również rozwijanie wyobraźni w stawianiu sobie celów na przyszłość, samopoznanie oraz nauka pracy w zespole. Zadaniem doradców zawodowych prowadzących zajęcia było także uświadomienie uczniom ich własnych zasobów, a także roli zainteresowań i cech charakteru w wyborze przyszłego zawodu. Uczniowie mogli lepiej poznać i w dalszej perspektywie rozwijać swoje zainteresowania, mądrze planować spędzanie wolnego czasu, zapoznać się ze specyfiką różnych zawodów. Zakładane korzyści dla uczniów wynikające z planowanych zajęć to m. in. lepsze przygotowanie do udanego startu życiowego, ułatwione wejście na rynek edukacyjny i rynek pracy, poszerzenie perspektyw, przystosowanie do radzenia sobie ze zmianą.