Wykaz obowiązujących aktów prawnych w zakresie kształcenia zawodowego

Wykaz obowiązujących aktów prawnych w zakresie kształcenia zawodowego

na 1.12.2015

 

Rozporządzenia o zawodach szkolonych

 

1. . Dz. U. 2012 poz. 7 2012.01.03

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

 

 2. Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1140 2014.08.28

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

 

3. Dz. U. 2015 poz. 954 2015.07.07

Rozporządzenie MEN

z dnia 19 czerwca 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

 

4. Dz. U z 2015 r., poz. 1873  2015.11.13

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U z 2015 r., poz. 1873)  

 

 

Rozporządzenia - PPKZ

 

1. Dz.U. 2012 poz. 184 2012.02.17

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7.02.2012r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

 

2 Dz.U. 2015 nr 0 poz. 130 2015.02.07

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

 

3. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1123 2015.08.07

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

 

Przewidywana zmiana rozporządzenia  w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach wynikająca ze zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 6 listopada 2015 r.

 

 

Akty prawne – programy nauczania i podręczniki

 

1. USTAWA z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty

Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 ze zmianami

 

Wprowadzono ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 811)

Programy nauczania:

Art. 3 pkt 13c;

Art. 22a.

Podręczniki:

Art.3 pkt 23-25

Art. 22a – 22d

 

Rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu

 

1. Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1626 2010.12.15

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

 

 2. Dz.U. 2015 poz. 1183 2015.08.17

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu

 

 

Akty prawne – Ocenianie i egzaminowaniu

 

1. USTAWA z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty

Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 ze zmianami

 

Rozdziała 3a - Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych (ART. 44a – 44zr)

 

Rozdziała 3b - Sprawdzian, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (ART. 44zs – 44zzzx)

 

 2. Dz. U. 2015 poz. 843 2015.06.18

ROZPORZĄDZENIE MEN

z dnia 10 czerwca 2015 r.

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy

w szkołach publicznych

 

3. Dz. U. 2015 poz. 673 2015.04.27

ROZPORZĄDZENIE MEN

z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje w zawodzie

 

 

Rozporządzenia w sprawie egzaminów eksternistycznych

 

 1. Dz.U. 2012 poz. 188 17 lutego 2012r

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych

 2. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1149 2015.09.01

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych

 

 

Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 

1. Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 2003-01-22

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 

2 Dz.U. 2011 nr 161 poz. 968 2011.09.01

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 

3. Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1408 2011.09.01

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 

4. Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1130 2009.09.01

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 

Rozporządzenia  w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym

 

1. . Dz. U. 2004 r. Nr 200, poz. 2047.08.24

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym

i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac z 24.08.2004r.

 

 2 Dz. U. 2005 r. Nr 136, poz. 1145 07.05

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym

i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac z 5.07.2005r

 

3. Dz. U.  2006 r. Nr 107, poz. 724

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym

i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac z 31.05.2006r.

 

4. Dz. U. 015 poz. 929 2015.06.30

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym

i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac z 5.06.2015r.

 

 

Dz. U. 2014 poz. 622

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

Zmiany w rozporządzeniach

 

1. W sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 1140)

Wprowadzono do klasyfikacji zawodów 3 nowe zawody:

• Technik chłodnictwa i klimatyzacji (symbol cyfrowy 311929),

• Technik urządzeń dźwigowych (symbol cyfrowy 311940),

• Mechanik motocyklowy (symbol cyfrowy 723107).

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 954)

Zmiany dotyczą wprowadzenia do klasyfikacji zawodów 3 nowych zawodów:

• Technik przemysłu mody (symbol cyfrowy 311941),

• Technik lotniskowych służb operacyjnych (symbol cyfrowy 315460),

• Przetwórca ryb (symbol cyfrowy 751103).

 

a) Zmiana zawodu „Technik technologii odzieży” o symbolu cyfrowym 311924 na „Technik przemysłu mody” o symbolu cyfrowym 311941 o dwóch kwalifikacjach

K1 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

K2 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

b) Zmiany w zawodzie „Technik technologii żywności” o symbolu cyfrowym 314403 – zmiany w kwalifikacjach

K1 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

albo

Produkcja wyrobów piekarskich,

albo

Produkcja wyrobów cukierniczych,

albo

Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych,

albo

Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych

K2 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

 

c) Nowy zawód „Technik lotniskowych służb operacyjnych” o symbolu cyfrowym 315406 o dwóch kwalifikacjach

K1 Obsługa operacyjna portu lotniczego

K2 Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej

d)    Nowy zawód „Przetwórca ryb” o symbolu cyfrowym 751103 o jednej kwalifikacji

K1 Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych

 

e)     Zmiana nazwy kwalifikacji w zawodzie „Krawiec” o symbolu cyfrowym 753105. Zmieniona kwalifikacja otrzymuje brzmienie

 K1 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

2. W sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia
w zawodach
(Dz. U. poz. 130)

Zmiany dotyczą opublikowania podstaw programowych kształcenia w 3 nowych zawodach:

•  Technik chłodnictwa i klimatyzacji (symbol cyfrowy 311929),

•  Technik urządzeń dźwigowych (symbol cyfrowy 311940),

•  Mechanik motocyklowy (symbol cyfrowy 723107).

Zmiany umożliwiają szkołom podjęcie kształcenia w nowych zawodach od roku szkolnego 2015/2016

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 1123)

 

Zmiany dotyczą opublikowania podstaw programowych kształcenia w 3 nowych zawodach:

• Technik przemysłu mody (symbol cyfrowy 311941),

• Technik lotniskowych służb operacyjnych (symbol cyfrowy 315460),

• Przetwórca ryb (symbol cyfrowy 751103).

 

Zmiany umożliwiają szkołom podjęcie kształcenia w nowych zawodach od roku szkolnego 2015/2016.

 

Szczegółowe zmiany

 

1 Zmiany w części I załącznika – tabeli powiązań

- uchylono pozycje dotyczące kwalifikacji A.12., A.48. i A.49.,

- dodano pozycje dotyczące kwalifikacji A.71., A.72., A.73. i A.74.

- dodano  pozycję dotyczącą kwalifikacji T.18.

 

2. Zmiany w części II „Efekty kształcenia”:

 

Zmiany w PKZ-ach

f)      w obszarze administracyjno-usługowym (A) uchylono niektóre i i dodano nowe PKZ-y,

g)     w obszarze rolniczo-leśnym z ochroną środowiska (R) wprowadzenie do PKZ(R.c) uległo zmianie (nazwa)

h)    w obszarze turystyczno-gastronomicznym (T) wprowadzenie do PKZ(T.b) uległo zmianie (nazwa)

 

Zmiany w efektach kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach:

– w obszarze administracyjno-usługowym (A) uchyla się pozycje dotyczące kwalifikacji A.12., A.48. i A.49.,

– w obszarze administracyjno-usługowym (A) dodano  pozycje dotyczące

kwalifikacji A.71., A.72., A.73. i A.74.

– w obszarze turystyczno-gastronomicznym (T) dodano  pozycje dotyczące kwalifikacji T.18.

 

3. W części III „Opis kształcenia w poszczególnych zawodach”:

 • zmienił się opis kształcenia w zawodzie „Krawiec 753105”
 • dodano opis zawodu „Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406”
 • uchylono opis kształcenia w zawodzie „Technik technologii odzieży 311924”,
 • dodano opis kształcenia w zawodzie „Technik przemysłu mody 311941”
 • zmieniono opis kształcenia w zawodzie „Technik agrobiznesu 331402”  (zmiana podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie),
 • dodano opis kształcenia w zawodzie „Przetwórca ryb 751103”
 • w obszarze turystyczno-gastronomicznym (T) dla technikum w opisie kształcenia w zawodzie „Technik technologii żywności 314403” uległ zmianie (zmiana podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie).

 

Rozpoczęte kształcenie według starej podstawy programowej jest według niej kontynuowane.

Zawody krawiec i technik technologii odzieży w roku szkolnym 2015/2016 mogą rozpocząć naukę według starej PPKZ (nie zmienionej).

Zawód Technik agrobiznesu rozpoczęty w roku szkolnym 2015/2016 musi być realizowany po nowemu.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U z 2015 r., poz. 1873)

Usunięto z klasyfikacji zawód „Technik mechanizacji rolnictwa” o symbolu cyfrowym 311512,

Wprowadzono 3 nowe zawody:

 • Jeździec – nr zawodu 516408,  1 kwalifikacja, możliwość kształcenia na KKZ
 • Kierowca mechanik - nr zawodu 832201, 1 kwalifikacja, możliwość kształcenia na KKZ
 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – nr zawodu 311515, 3 kwalifikacje, możliwość kształcenia na KKZ

 

W klasyfikacji właściwej zmieniono brzmienie zawodów:

 • Technik transportu drogowego – 311927; możliwość kształcenia na KKZ
 • Technik hodowca koni – 314203; możliwość kształcenia na KKZ

Aktualna liczba zawodów w klasyfikacji – 205

 

3. W sprawie praktycznej nauki zawodu

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 1183)

                                                      

Zmiany dotyczą:

 1. zdefiniowania dualnego systemu kształcenia zawodowego, w którym podstawę prawną odbywania zajęć praktycznych u pracodawców może stanowić zarówno umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianego, zawarta pomiędzy młodocianym pracownikiem a pracodawcą (było dotychczas traktowane jako kształcenie dualne), jak i umowa o praktyczną naukę zawodu, zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu (rozszerzono ten rodzaj praktycznej nauki zawodu jako kształcenie dualne);

 

1a. Zajęcia praktyczne mogą odbywać się u pracodawców, na zasadach dualnego systemu kształcenia, na podstawie:

1) umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej pomiędzy młodocianym a pracodawcą;

2) umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.”,

 

„2. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów i młodocianych w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, a w przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia – również w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.”,

 

 1. przyporządkowania każdej z form praktycznej nauki zawodu do określonego typu szkoły;

„1. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych, a w technikum i szkole policealnej także w formie praktyk zawodowych.”,

 

ZSZ – zajęcia praktyczne,

T, SP – zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

 

 1. możliwość odbywania zajęć praktycznych i praktyki zawodowej u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia w okresie ferii letnich.

 

„5. W przypadku organizowania praktyk zawodowych lub zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia w okresie ferii letnich na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1a pkt 2, odpowiedniemu skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki lub zajęcia.”,

 

 1. określenia wymiaru zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia;

 

6b. Liczba godzin zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia nie może być niższa niż:

1) w przypadku zasadniczej szkoły zawodowej – minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego praktycznego określona dla zasadniczej szkoły zawodowej w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

 

2) w przypadku technikum i szkoły policealnej – 30% i nie wyższa niż 100% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego praktycznego określonej odpowiednio dla technikum lub szkoły policealnej w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

6c. W technikum i w szkole policealnej, które organizują zajęcia praktyczne odbywane u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia, łączny wymiar praktycznej nauki zawodu jest równy sumie liczby godzin tych zajęć określonej w programie nauczania, o którym mowa w ust. 6, i liczby godzin praktyk zawodowych określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.”;

 

 

 1. zmiana zapisu w umowie o praktyczną naukę zawodu w § 7 w ust. 3: pkt 5 i pkt. 9

 

„5) formę praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe) i jej zakres, a w przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia także liczbę dni w tygodniu, w których zajęcia praktyczne odbywane są u pracodawców;”,

 

„9) dodatkowe ustalenia stron umowy związane z odbywaniem praktycznej nauki zawodu, w tym sposób zgłaszania i uwzględniania wniosków, o których mowa w § 4 ust. 6a.”;

 

 1. zapewnienia pracodawcy możliwości wpływania na treści programu nauczania dla zawodu w zakresie zajęć praktycznych, które są u niego realizowane.

 

„§ 4 ust. 6a. W przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia, pracodawca, w sposób określony w umowie, o której mowa w § 7, może zgłaszać dyrektorowi szkoły wnioski do treści programu nauczania, o którym mowa w ust. 6, w zakresie zajęć praktycznych, które są u niego realizowane.

 

 1. uzupełnienie zapisu o przeznaczeniu ośrodków finansowych umożliwiające uczniom odbycie praktycznej nauki zawodu o zajęcia praktyczne odbywane u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia.

 

Rozporządzenie obowiązuje od 1.09.2015r. 

 

 

4. W sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zewnętrznych

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357) – dodany

Rozdział 3a i 3b

Ogólne zasady dotyczące oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów oraz zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych zostały zawarte, odpowiednio w rozdziale 3a i 3b ustawy o systemie oświaty.

Nowe przepisy wymagają dostosowania zasad wewnątrzszkolnego oceniania zawartych w statucie szkoły,  a następnie dostosowania PSO do zapisów w statucie szkoły

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843)

W rozporządzeniu wprowadzono możliwość:

 • stosowania oceny opisowej dla ocen bieżących i klasyfikacyjnych, ze wszystkich bądź wybranych przedmiotów, na każdym etapie edukacyjnym
 • uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych
 • uwzględniania, przy ustalaniu ocen z wf, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wykonywanie ćwiczeń, także jego systematycznego udziału w zajęciach oraz aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej

Nowe przepisy wymagają dostosowania zasad wewnątrzszkolnego oceniania zawartych w statucie szkoły, a następnie dostosowania PSO do zapisów w statucie szkoły

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(Dz.U. poz. 673)

Przepisy rozporządzenia szczegółowo opisują zadania okręgowych komisji egzaminacyjnych, szkół, placówek, podmiotów przeprowadzających kwalifikacyjne kursy zawodowe, pracodawców oraz osób zaangażowanych w organizację i przeprowadzanie tego egzaminu.

W sierpnia 2015 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązującą w roku szkolnym 2015/2016.

 

5. W sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym

 

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac z 5.06.2015r.

Zmiany w  załączniku nr 1 w dziale II „Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych”:

Zmiany dotyczą

„1. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych (zmiany oznaczenia zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia)

„4. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników biologicznych (zmiana zapisów tych czynników)

 

6. W sprawie egzaminów eksternistycznych

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych

(Dz. U. poz. 1149)

 

Zmiany dostosowujące

Wprowadzone zmiany mają charakter porządkujący i dostosowujący przepisy rozporządzenia do przepisów dotyczących zasad przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie1. Zmiana polega na poszerzeniu katalogu zawodów, w zakresie których nie przeprowadza się egzaminu eksternistycznego zawodowego o zawody:

 • technik pożarnictwa,
 • technik sterylizacji medycznej

Wprowadzona na wniosek odpowiednio Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Zdrowia.