Doradztwo zawodowe - wybór publikacji ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Łomży

Doradztwo zawodowe

- zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2007-2017

opracowane na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Łomży

 

KSIĄŻKI

 1. Aktywizacja zawodowa szczególnych kategorii bezrobotnych / Grażyna Spytek-Bandurska. - Warszawa : Oficyna Wydaw. Aspra-JR, 2010. – 223 s. Sygnatura: 82863, 88610czytelnia
 2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe : przykładowe rozwiązania / [pod red. Agnieszki Pfeiffer]. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2014. - 126 s. Sygnatura: 85274
 3. Doradztwo personalne i zawodowe / Izabela Stańczyk. - Warszawa : Difin, 2013. – 162 s. Sygnatura: 84854
 4. Doradztwo zawodowe : wybrane metody badań / Anna Paszkowska-Rogacz. - Warszawa : Difin, cop. 2009. - 208 s. Sygnatura: 80854,  84855czytelnia
 5. Doradztwo zawodowe w perspektywie całożyciowego uczenia się  / red. nauk. Ewa Solarczyk-Ambrozik. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2016. - 303 s. Sygnatura: 87431
 6. Drogi kariery : jak wspomagać rozwój zawodowy dzieci i młodzieży / Teresa Chirkowska-Smolak, Aleksander Hauziński, Marcin Łaciak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011. – 145 s. Sygnatura: 82836
 7. Edukacyjno-zawodowe wybory młodzieży gimnazjalnej / Iwona Mandrzejewska-Smól. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010. – 291 s. Sygnatura: 85607czytelnia
 8. Grupa ryzyka na rynku pracy : poradnik dla osób współpracujacych z grupą 45+ / Daniel Kukla, Wioleta Duda, Marta Zając. - Warszawa : Difin, 2012. - 192 s. Sygnatura: 84877
 9. Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno-zawodowym? : gry szkoleniowe i scenariusze zajęć do pracy z młodzieżą / Iwona Kania. - Warszawa : Difin, 2010. - 208 s. Sygnatura: 81411
 10. Kim chcesz być : wybierz zawód najlepszy dla siebie / Paweł Gnatek. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2012. - 158 s. Sygnatura: 83968
 11. Kształcenie zawodowe - wyzwania, priorytety, standardy / Stefan M. Kwiatkowski. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2006. - 88 s. Sygnatura: 79153czytelnia
 12. Między szkołą a rynkiem pracy : doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych / Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek. - Warszawa : Difin, 2012. - 191 s. Sygnatura: 84905czytelnia
 13. Między wychowaniem a karierą zawodową / red. Beata Jakimiuk. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013. - 644 s. Sygnatura: 84498czytelnia
 14. Nowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym w gimnazjum : innowacyjne metody działań / Urszula Małgorzata Fiała. - Poznań : Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi2, 2009. - 133 s. Sygnatura: 81509
 15. Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego / Wioleta Duda, Daniel Kukla, Monika Czerw-Bajer. - Warszawa : Difin, 2011. - 156 s. Sygnatura: 82778, 84917czytelnia
 16. Planowanie kariery a Interaktywna sieć zawodów  : scenariusze zajęć warsztatowych w pracy doradców zawodowych / Krystyna Lelińska. - Warszawa : Difin, 2016. - 327 s. Sygnatura: 87698
 17. Podstawy poradnictwa kariery : poradnik dla nauczycieli / Bożena Wojtasik. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2011. - 140 s. Sygnatura: 85247
 18. Poradnictwo kariery : systemy i sieci / Marcin Szumigraj. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie : Oficyna Wydawnicza Łośgraf - Wiesław Łoś, 2011. – 236 s. Sygnatura: 82477
 19. Poradnictwo między etyką a techniką / pod red. nauk. Violetty Drabik-Podgórnej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. – 425 s. Sygnatura: 79372czytelnia
 20. Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane aspekty / red. nauk. Daniel Kukla, Łukasz Bednarczyk. - Warszawa : Difin, 2010. - 318 s. Sygnatura: 81345czytelnia, 84930
 21. Poradnictwo zawodowe w rehabilitacji osób niepełnosprawnych / pod red. Elżbiety Wojtasiak i Marioli Wolan-Nowakowskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, cop. 2012. - 156 s. - Dla studentów specjalności związanych z doradztwem zawodowym na kierunkach: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia oraz studiów podyplomowych. Sygnatura: 83752czytelnia
 22. Praktyki zarządzania kapitałem ludzkim w doradztwie zawodowym / red. nauk. Tomasz Rostkowski, Dariusz Danilewicz. - Warszawa : Difin, 2012. - 200 s. Sygnatura: 82782
 23. Szkolenie zawodowe i planowanie osobistego rozwoju : dla uczniów zzaburzeniami ze spektrum autyzmu : praktyczne materiały dla szkół  / Vicki Lundine i Catherine Smith. - Warszawa  : "Fraszka Edukacyjna" : we współpr. Z Fundacją Synapsis, 2008. - 232 s. Sygnatura: 80489czytelnia
 24. W kręgu działań pomocowych i poradniczych  / red. nauk. Joanna Kozielska, Agnieszka Skowrońska-Pućka. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2016. - 270 s. Sygnatura: 88215
 25. Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka / red. nauk. Daniel Kukla. - Wyd. 2, zm. i popr. - Warszawa : Difin, 2011. - 431 s. Sygnatura: 82790, 84949czytelnia
 26. Zawodoznawstwo : wiedza o współczesnej pracy / Zdzisław Wołk. - Warszawa : Difin, 2013. - 245 s. Sygnatura: 83803czytelnia
 27. Zespół Aspergera i NLD  :  problematyka dotycząca zatrudnienia - relacje i strategie  / Yvona Fas. - Warszawa : Fundacja "Synapsis" : "Fraszka Edukacyjna", 2008 . – 418 s. Sygnatura: 80377

 

ATYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Akademickie Biura Karier - badania wstępne / Mirosław Żurek, Henryk Bednarczyk // Edukacja. - 2007, nr 3, s. 38-56
 2. Biblioteka szkolna wsparciem doradztwa zawodowego / Małgorzata Solecka-Koplin // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 11, s. 5-8
 3. Dobre praktyki (krajowe i zagraniczne) aktywizacji zawodowej studentów / Jolanta Religa, Małgorzata Kacprzak, Mirosław Żurek // Edukacja. - 2007, nr 3, s. 57-65
 4. Doradztwo - między teorią a praktyką / Zdzisława Barankiewicz // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 12, s. 74-77
 5. Innowacyjny system informowania i doradztwa zawodowego w szkołach wyższych - założenia projektu COST / Karolina Maleńczak, Natalia Bednarczyk-Jama, Michał Kwiatkowski // Edukacja. - 2007, nr 3, s. 19-27
 6. Konkurs "Zawody przyszłości" - czyli jak gimnazjaliści planują swoją przyszłość / Małgorzata Bartosiak // Gazeta Szkolna. - 2010, nr 13/14, s. 18-19
 7. Między zainteresowaniami ucznia a oczekiwaniami rynku pracy / Włodzisław Kuzitowicz // Gazeta Szkolna. - 2008, nr 2, s. 4,16
 8. Nauczanie zawodu wymaga zmian / Andrzej Połoński // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 2, s. 13-16
 9. Nauczyciel bibliotekarz jako doradca zawodowy / Joanna Falborska // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 1, s. 16-17
 10. Pomoc w wyborze lepszej przyszłości / Tomasz Sobierajski // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 12, s. 70-73
 11. Profesja doradcy zawodowego ważnym ogniwem w procesie kształtowania osobowości współczesnego pracownika / Grażyna Cęcelek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, nr 3, s. 74-83
 12. Rola poradni w procesie wyboru zawodowego / Dorota Mielcarek, Maria Zabłocka // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 12, s. 80-83
 13. Specyfika pracy doradców zawodowych / Witold Pietruk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 5, s. 31-36
 14. W poszukiwaniu szerszego modelu przygotowania młodzieży do wyzwań dorosłości / Krysztof Linowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2013, nr 4, s. 114-131

 

MULTIMEDIA

 1. Dlaczego warto wybrać szkołę uczącą zawodu [Film]. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, 2015. - 1 dysk optyczny DVD. - Dla kogo liceum, technikum a dla kogo szkoła zawodowa? Jakie są "za" i "przeciw"? Nr inw.: 300DVD, Sygnatura: ZS
 2. Kalejdoskop szkół uczących zawodu [Film].- Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, 2015. - 1 dysk optyczny DVD. - Film prezentuje siedem typowych rodzajów szkół uczących zawodu: rolniczo-ogrodnicze, gastronomiczne, mechaniczne, budowlane, elektryczno-elektroniczne, regionalne. Nr inw.: 301DVD Sygnatura: ZS
 3. Od marzeń do kariery [Dokument elektroniczny] : poradnik dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych /Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek. - Tekst. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013. - 1 dysk optyczny (CD-ROM). - Program Uczenie się przez całe życie. Nr inw.: 465CD, 466CD Sygnatura: ZS
 4. Planowanie kariery czyli jak wybrać zawód [Film].- Gdańsk : Wytwórnia Filmów szkoleniowych Synergia, [b. r.]. - 1 dysk optyczny (DVD) Nr inw.: 289DVD, Sygnatura: ZS
 5. Poradnictwo zawodowe w gimnazjum [Dokument elektroniczny] : poradnik dla nauczycieli przedmiotu / Katarzyna Druczak, Joanna Minta. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierana Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013. - 1 dysk optyczny (CD-ROM). - Program Uczenie się przez całe życie. Nr inw.: 468CD, Sygnatura: ZS
 6. Zawód przyszłości [Film] : gdzie szukać, jak zdobyć. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, [2012]. - 1 dysk optyczny (DVD) Nr inw.: 290DVD, Sygnatura: ZS

 

Oprac.  Bożena Malinowska

Biblioteka Pedagogiczna w Łomży

2017 r.