Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Andrzej Staszczyk,

konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 

Zdjęcie: Andrzej Staszczyk

 

Minister Edukacji Narodowej Rozporządzeniem z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego wprowadziła oczekiwane przez dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych istotne zmiany w podstawach programowych.

Przy ich tworzeniu Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji prowadziło szerokie konsultacje z pracodawcami, przedstawicielami ministrów właściwych dla zawodów, przedstawicielami branż oraz innych zainteresowanych środowisk.

Określono podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowane do branży:

 1. audiowizualnej (AUD), które stanowią załącznik nr 1 do rozporządzenia;
 2. budowlanej (BUD), które stanowią załącznik nr 2 do rozporządzenia;
 3. ceramiczno-szklarskiej (CES), które stanowią załącznik nr 3 do rozporządzenia;
 4. chemicznej (CHM), które stanowią załącznik nr 4 do rozporządzenia;
 5. drzewno-meblarskiej (DRM), które stanowią załącznik nr 5 do rozporządzenia;
 6. ekonomiczno-administracyjnej (EKA), które stanowią załącznik nr 6 do rozporządzenia;
 7. elektroenergetycznej (ELE), które stanowią załącznik nr 7 do rozporządzenia;
 8. elektroniczno-mechatronicznej (ELM), które stanowią załącznik nr 8 do rozporządzenia;
 9. fryzjersko-kosmetycznej (FRK), które stanowią załącznik nr 9 do rozporządzenia;
 10. górniczo-wiertniczej (GIW), które stanowią załącznik nr 10 do rozporządzenia;
 11. handlowej (HAN), które stanowią załącznik nr 11 do rozporządzenia;
 12. hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej (HGT), które stanowią załącznik nr 12 do rozporządzenia;
 13. leśnej (LES), które stanowią załącznik nr 13 do rozporządzenia;
 14. mechanicznej (MEC), które stanowią załącznik nr 14 do rozporządzenia;
 15. mechaniki precyzyjnej (MEP), które stanowią załącznik nr 15 do rozporządzenia;
 16. metalurgicznej (MTL), które stanowią załącznik nr 16 do rozporządzenia;
 17. motoryzacyjnej (MOT), które stanowią załącznik nr 17 do rozporządzenia;
 18. ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO), które stanowią załącznik nr 18 do rozporządzenia;
 19. ogrodniczej (OGR), które stanowią załącznik nr 19 do rozporządzenia;
 20. opieki zdrowotnej (MED), które stanowią załącznik nr 20 do rozporządzenia;
 21. poligraficznej (PGF), które stanowią załącznik nr 21 do rozporządzenia;
 22. pomocy społecznej (SPO), które stanowią załącznik nr 22 do rozporządzenia;
 23. przemysłu mody (MOD), które stanowią załącznik nr 23 do rozporządzenia;
 24. rolno-hodowlanej (ROL), które stanowią załącznik nr 24 do rozporządzenia;
 25. rybackiej (RYB), które stanowią załącznik nr 25 do rozporządzenia;
 26. spedycyjno-logistycznej (SPL), które stanowią załącznik nr 26 do rozporządzenia;
 27. spożywczej (SPC), które stanowią załącznik nr 27 do rozporządzenia;
 28. teleinformatycznej (INF), które stanowią załącznik nr 28 do rozporządzenia;
 29. transportu drogowego (TDR), które stanowią załącznik nr 29 do rozporządzenia;
 30. transportu kolejowego (TKO), które stanowią załącznik nr 30 do rozporządzenia;
 31. transportu lotniczego (TLO), które stanowią załącznik nr 31 do rozporządzenia;
 32. transportu wodnego (TWO), które stanowią załącznik nr 32 do rozporządzenia. 

Najistotniejsze zmiany, jakie wprowadzono w stosunku do starej podstawy to:

 • nowa struktura, określająca efekty kształcenia oraz kryteria weryfikacji tych efektów, umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych;
 • poszczególne podstawy pogrupowano branżami i są one kompletne w ramach poszczególnych zawodów;
 • wprowadzono formalnie jednostki efektów kształcenia;
 • do każdej jednostki efektów kształcenia (z wyjątkiem jednostek efektów kształcenia „Organizacja pracy małych zespołów” oraz „Kompetencje personalne i społeczne”) określono minimalną liczbę godzin;
 • określono wyposażenie szkoły niezbędne do realizacji kształcenia w zakresie kwalifikacji lub wskazano wyposażenie, do którego szkoła musi zapewnić uczniom dostęp, np. u pracodawcy lub w centrum kształcenia zawodowego.

Określono też dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego, które stanowią załącznik nr 33 do rozporządzenia.
Dodatkowe umiejętności zawodowe szkoła będzie mogła realizować w ramach godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, określoną w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie szkolnictwa branżowego określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

Rozporządzenie będzie obowiązywało od 1 września 2019 roku i jest dostępne na stronie http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000991

Nowa podstawa obejmie wszystkich uczniów, którzy rozpoczynają naukę po tym terminie.