„Wiedza szansą na sukces" − wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Sokołach oraz Szkoły Podstawowej w Bruszewie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:

OSI PRIORYTETOWEJ: III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

DZIAŁANIA 3.1 Kształcenie i edukacja

PODDZIAŁANIA 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej
w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest nabycie kompetencji kluczowych przez min. 154 uczniów (86 Chłopców, 68 Dziewczynek) ze Szkoły Podstawowej w Sokołach oraz Szkoły Podstawowej w Bruszewie, a także nabycie kompetencji w zakresie pedagogiki specjalnej przez 16 nauczycieli (15 Kobiet, 1 Mężczyzna) z ww. szkół w okresie do końca VI 2018 r.

Cel szczegółowy projektu

Celem szczegółowym projektu jest doposażenie Szkoły Podstawowej w Sokołach, tj. sali przyrodniczej w narzędzia do nauczania przyrody oraz sali językowej w sprzęt TIK z zachowaniem zasad uniwersalnego projektowania w okresie do końca do VI 2018 r.

Oferta projektu:

1. KSZTAŁCIMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOKOŁACH

a) Języki obce ”Angielski na językach” – zajęcia rozwijające sprawności i kompetencje językowe z języka angielskiego (96 godzin).

b) „Informatyka bez tajemnic” – zajęcia zwiększające kompetencje informatyczne i rozwijające zainteresowania techniką informatyczną (120 godzin).

2. KSZTAŁCIMY WŁAŚCIWE POSTAWY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOKOŁACH

a) Warsztaty efektywnego uczenia się „Kreatywny umysł" – zajęcia rozwijające kreatywność i logiczne myślenie (270 godzin).

3. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE NAUCZANE POPRZEZ EKSPERYMENT - DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOKOŁACH

a) Zajęcia przyrodnicze „Młody odkrywca" – zajęcia rozwijające zainteresowania i wiedzę przyrodniczą.

b) „Zielona szkoła” – wycieczka rozwijająca cechy poznawcze i badawcze uczestników projektu.

4. WYPOSAŻENIE SALI W NARZĘDZIA DO NAUCZANIA PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SOKOŁACH

5. WYPOSAŻENIE SALI JĘZYKOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SOKOŁACH W NARZĘDZIA TIK

6. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE ORAZ ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRUSZEWIE

a) Zajęcia matematyczne dla uczniów szczególnie uzdolnionych (64 godziny).

b) Zajęcia dydaktyczno−wyrównawcze z języka polskiego dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (32 godziny).

c) Zajęcia dydaktyczno−wyrównawcze z matematyki dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (32 godziny).

d) Zajęcia dydaktyczno−wyrównawcze z języka angielskiego dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (32 godziny).

7. ZAJĘCIA ICT DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRUSZEWIE

a) Zajęcia informatyczne rozwijające zainteresowania i kompetencje kluczowe (160 godzin).

8. KSZTAŁCIMY WŁAŚCIWE POSTAWY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRUSZEWIE

a) Warsztaty efektywnego uczenia się ”Kreatywny umysł" - zajęcia rozwijające kreatywność
i logiczne myślenie (150 godzin).

9. PEDAGOGIKA SPECJALNA - NAUCZYCIELE ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOKOŁACH ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRUSZEWIE PODNOSZĄ SWOJE KOMPETENCJE

a) Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – szkolenia przygotowujące nauczycieli do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (8 godzin);

b) „Jak sobie radzić z rodzicami w szkole”? – szkolenia podnoszące umiejętność współpracy i budowania relacji z rodzicami (12 godzin).

 

Grupa docelowa:

Grupę docelową tworzą uczniowie i nauczyciele dwóch szkół − Szkoły Podstawowej w Sokołach oraz Szkoły Podstawowej w Bruszewie. Łącznie grupę docelową stanowi 182 osób (94 Mężczyzn, 88 Kobiety) tj.166 uczniów – 93 chłopców, 73 dziewczynki oraz 16 nauczycieli (15 Kobiet,1 Mężczyzna).

 

Rekrutacja:

Odbędzie się we X 2017 r.

 

Kryteria formalne:

  • uczeń Szkoły Podstawowej w Sokołach oraz uczeń Szkoły Podstawowej w Bruszewie z klas I−III/IV−VII;
  • nauczyciel Szkoły Podstawowej w Sokołach lub nauczyciel Szkoły Podstawowej w Bruszewie.

Kryteria pierwszeństwa:

− uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej w Bruszewie:+15pkt;

− uczeń dot. dyskryminacją wielokrotną − (ze względu na miejsce zamieszkania, słabą sytuację rodzinną − dochód na osobę jak w przypadku zasiłku rodzinnego w 2017 r., bezrobocie jednego lub obu rodziców lub inny problem społeczny określony w ustawie o pomocy społecznej);

− nauczyciel ze stażem w danej szkole powyżej 5 lat;

− nauczyciel zatrudniony w pełnym etacie (dotyczy Szkoły Podstawowej w Bruszewie);

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 2017−10−02 do: 2018−06−30.

 

Efekty projektu:

  • Szkoła uzyska doposażenie pracowni komputerowej oraz pracowni językowej, które będzie wykorzystywane do prowadzenia zajęć edukacyjnych;
  • Liczba uczniów, którzy nabędą kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 68 kobiet, 86 mężczyzn;
  • Liczba nauczycieli, którzy uzyskają kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu – 15 kobiet, 1 mężczyzna.

 

Biuro projektu:

Fundacja Pro Anima, ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok

tel. 856671282, fax. 857331056, e-mail: sokoly@proanima.pl, bruszewo@proanima.pl

www.proanima.pl

 

Wartość dofinansowania z UE: 145 571,40 zł

 

Dodana: 14 luty 2018 21:43

Zmodyfikowana: 19 lipiec 2018 09:14