Nazwa inicjatywy „Kryminalne zagadki Kampusu UwB” - projekt skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego
Opis inicjatywy W ramach projektu „Kryminalne zagadki Kampusu UwB” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Uniwersytet w Białymstoku wraz z Partnerem Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zapraszają uczniów ponadgimnazjalnych szkół z województwa podlaskiego do wzięcia udziału w bezpłatnych, niekonwencjonalnych zajęciach dydaktycznych. Celem oferowanych zajęć dydaktycznych jest podniesienie kompetencji komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego, rozwiązywania problemów oraz działania innowacyjnego uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w ramach dwóch niekonwencjonalnych modułów obejmujących sposoby i metody rozbudzania ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy przy wykorzystaniu kadry dydaktycznej Wydziału Biologiczno-Chemicznego i Wydziału Prawa oraz laboratoriów biologicznych i chemicznych, wyposażonych w specjalistyczną aparaturę naukową i badawczą. Tematyka i metody oraz techniki dydaktyczne zastosowane na zajęciach z uczniami przyczynią się do wytrącenia ich ze szkolnej rutyny, rozbudzenia ich ciekawości, kreatywności oraz chęci pogłębienia wiedzy i doskonalenia się. Prowadzący zajęcia to doświadczeni nauczyciele akademiccy UwB w większości ze stopniem naukowym dr i dr hab. w dyscyplinie biologia, chemia, matematyka, prawo. Wszyscy dydaktycy posiadają uprawnienia pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą. Realizacja projektu będzie opierać się na grze dydaktycznej obejmującej dwa tematycznie powiązane ze sobą i uporządkowane moduły zajęć: 1) „Zagadka kryminalna” - rozwijającego kompetencje w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego (14 godzin dydaktycznych); 2) „Młodzi agenci w laboratoriach Instytutów Biologii i Chemii” - rozwijającego kompetencje w zakresie myślenia kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego (35 godzin dydaktycznych). Punktem wyjścia zajęć będzie symulacja w terenie miejsca przestępstwa i spotkanie z policjantem oraz prokuratorem. Zapoznają oni uczniów z sytuacją wymagającą zebrania dowodów, znalezienia motywów i wykrycia przestępców, czyli rozwiązania zagadki kryminalnej. W analizie miejsca zbrodni uczniowie skorzystają z narzędzi GIS. Następnie w ramach II modułu praktycznego odbywającego się w specjalistycznych laboratoriach Wydziału Biologiczno – Chemicznego UwB, uczniowie będą rozwiązywać problemy związane z poszukiwaniem motywów i sprawców przestępstwa przy wykorzystaniu analiz biologicznych i chemicznych. Ponadto, podczas zajęć w tym module uczestnicy w oparciu o przeprowadzone analizy i badania, przedstawią publicznie własne rozwiązania zagadki kryminalnej, przypuszczalny przebieg zbrodni, motywy oraz sprawców przestępstwa. Metodyka zajęć badawczych będzie obejmowała warsztaty i pokazy, obserwacje makro- i mikroskopowe oraz eksperymenty zaplanowane i przeprowadzone przez uczniów. W ramach I. rekrutacji do projektu pod koniec września planowane jest wyłonienie 72 uczestników, którzy są uczniami szkół ponadgimnazjalnych w województwie podlaskim. O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń elektronicznych. Rekrutacja będzie otwarta, powszechna zgodna z polityką równości szans, w tym płci. Bezwzględne pierwszeństwo jest zagwarantowane dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia w wymiarze 49 godzin dydaktycznych będą realizowane w 12 osobowych grupach (6 grup w roku szkolnym 2017/2018 i 6 grup w roku szkolnym 2018/2019). Zajęcia realizowane będą przez 7 dni (soboty) po 7 godzin dziennie plus czas niezbędny na bezpłatny posiłek dla uczestników. Zapraszamy również na Festiwal ciekawości, który odbędzie się 29 września 2017 r. na terenie kampusu UwB w sali 2003, w trakcie którego będzie można uzyskać szczegółowe informacje o projekcie oraz wziąć udział w zaplanowanych atrakcjach w laboratoriach Wydziału Biologiczno – Chemicznego. Zapraszamy do rekrutacji już 28 września 2017 r. poprzez przesłanie zgłoszenia (druk formularza aplikacyjnego dostępny na stronie: http://uwb.edu.pl/rekrutacja-3162) na email: kryminalnezagadki@uwb.edu.pl Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu http://uwb.edu.pl/o-projekcie-3038, a w celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z biurem projektu: Uniwersytet w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 14 15-097 Białystok, Pokój nr 506, Godziny otwarcia: pon. – pt. 7.30-15.30 Telefon: 85 745 71 14 Email: kryminalnezagadki@uwb.edu.pl Dyrektor Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu w Białymstoku Dr Karina Sachpazidu - Wójcicka
Termin Zajęcia w wymiarze 49 godzin dydaktycznych będą realizowane w 12 osobowych grupach (6 grup w roku szkolnym 2017/2018 i 6 grup w roku szkolnym 2018/2019).
Instytucja Uniwersytet w Białymstoku
Ulica i numer M. Curie-Skłodowskiej 14
Kod pocztowy, miasto 15-097 Białystok,
Dane kontaktowe. Pokój nr 506, Godziny otwarcia: pon. – pt. 7.30-15.30 Telefon: 85 745 71 14 Email: kryminalnezagadki@uwb.edu.pl

Dodana: 28 wrzesień 2017 13:00

Zmodyfikowana: 28 wrzesień 2017 13:00