Informacje o projekcie

Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe nr 165 w Białymstoku w okresie 09.2016 - 01.2018 realizowało projekt „Innowacje w naszej szkole”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Projekt skierowany był do uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 i społecznego Gimnazjum nr 2 w Białymstoku. Jego głównym celem było podniesienie jakości kształcenia ogólnego uczniów wyżej wymienionych szkół poprzez wprowadzenie nowatorskich metod nauczania opartych m.in na eksperymencie, wykorzystujących osiągnięcia technologii informacyjno – komunikacyjnej, kształtowaniu postaw przedsiębiorczych oraz podniesienie kompetencji nauczycieli. W ramach projektu przewidziano wiele zadań takich jak zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań wycieczki edukacyjne, spotkania networkingowe z przedsiębiorcami, szkolenia dla nauczycieli oraz zakup narzędzi TIK i wyposażenie pracowni szkolnych.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące zajęcia pozalekcyjne:

  • koło z języka angielskiego i rosyjskiego z wykorzystaniem TIK, koło z matematyki ,

  • zajęcia z języka niemieckiego i angielskiego, zajęcia z przedmiotów przyrodniczych, wykorzystujące metodę eksperymentu,

  • zajęcia z języka angielskiego, matematyki oraz z przedmiotów przyrodniczych, wykorzystujące metodę eksperymentu

  • zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, m. in.: koło badawcze, koło Młodego Fizyka, warsztaty laboratoryjne Młody Naukowiec, zajęcia z grafiki komputerowej, wektorowej i rastralnej, oraz modeli 3D

  • doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów
  • szkolenia dla nauczycieli

Ponadto uczniowie klas 1-3 SSP 2 w ramach zielonej szkoły wzięli udział w wycieczce o tematyce przyrodniczej, natomiast uczniowie klas 4-6 SSP 2 oraz 1-3 SG 2 w wycieczce z zakresu postaw przedsiębiorczych.

Ze środków projektu zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, które jest wykorzystywane przez nauczycieli, 4 tablice multimedialnych z oprogramowaniem, 6 projektorów i 5 laptopów, doposażono pracownie: biologiczną, fizyczną, chemiczną i geograficzną.