Dodana: 29 listopad 2018 21:03

Zmodyfikowana: 4 grudzień 2018 08:41

Podsumowanie projektu

W projekcie zgodnie z planem dokonano zakupu wyposażenia do dwóch pracowni przyrodniczych na łączną kwotę 40 600 zł oraz zakupu 48 tabletów wraz z szafami do ich przechowywania i przewożenia na kwotę 51 000 zł. Dodatkowo zakupiono dwa multimedialne monitory 65” oraz 75” do pracowni przyrodniczej i fizycznej. Stworzono bardziej sprzyjające warunki do nauki poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt multimedialny (tablety) oraz pomoce dydaktyczne w pracowniach naukowo-przyrodniczych, co wpłynęło na wzrost jakości kształcenia, a co za tym idzie wzrost kompetencji uczniów oraz zwiększenie ich szans na przyszłym rynku pracy.

Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych przyczynił się do szerszego zainteresowania uczestnictwem w konkursach i turniejach. Dzięki zakupionym tabletom oraz monitorom multimedialnym nastąpił wzrost stopnia wykorzystania przez nauczycieli TIK w procesie nauczania, a także rozwój podstawowych oraz zaawansowanych kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę programowania i myślenia algorytmicznego. Włączanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego wpłynęło na wypracowanie u uczniów postaw kreatywnych, innowacyjnych oraz poprawiło atrakcyjność samego procesu uczenia się. Istotnym osiągnięciem projektu było pobudzenie inicjatywności uczniów oraz nauka pracy w zespole, które stanowią mocne podstawy do kształcenia na wyższym poziomie. Przeprowadzone w projekcie zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów mających trudności w budowaniu dobrych relacji z innymi oraz terapia metodą Tomatisa dla uczniów z orzeczonym autyzmem wpłynęły znacząco na poprawę ich funkcjonowania w środowisku szkolnym.

Stworzenie w szkole bardziej sprzyjających warunków do nauki poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne w pracowniach naukowo – przyrodniczych, wpłynęło na wzrost jakości kształcenia, a co za tym idzie wzrost kompetencji uczniów oraz zwiększenie ich szans na przyszłym rynku pracy.

Poniżej zostały umieszczone scenariusze wybranych zajęć prowadzonych w ramach projektu.