Dodana: 19 kwiecień 2017 18:23

Zmodyfikowana: 26 kwiecień 2017 13:19

Opis projektu

Projekt „Wsparcie rozwoju – kluczem sukcesu” realizowany jest od 1 września 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie. 

Dotyczy wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego 54 uczniów placówki.

Finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Cel główny: podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, wsparcia wykorzystania TIK, rozwijanie umiejętności językowych.

Zadania:

  • uczenie się kreatywności
  • uczenie się przedsiębiorczości
  • praca w zespołach
  • rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez indywidualizację pracy

Zamierzenia:

  • utworzenie pracowni językowej wyposażonej w przenośne komputery i tablety dla uczniów oraz sprzęt nagłaśniający
  • doposażenie pracowni informatycznej w tablicę interaktywną i projektor
  • wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowań dzieci oraz zastosowania komputera w życiu codziennym
  • umożliwienie uczestnictwa w specjalistycznych zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • objęcie wsparciem pedagogicznym uczniów na progach edukacyjnych
  • włączenie uczniów mniej efefktywnie uczących się do uczestnictwa w warsztatach doskonalących techniki uczenia się