Nowe zawody w klasyfikacji zawodów

Andrzej Staszczyk,

konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Od 1 września 2021 roku zacznie obowiązywać klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego poszerzona o 4 nowe zawody: Technik dekarstwa, Technik stylista, Technik robotyk i Podolog.

Na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wprowadzono możliwość kształcenia w branżowej szkole II stopnia i technikum oraz kwalifikacyjnych  kursach  zawodowych w zawodzie Technik dekarstwa.

Na wniosek ministra właściwego do gospodarki wprowadzono możliwość kształcenia w technikum oraz kwalifikacyjnych  kursach  zawodowych w zawodach Technik robotyk i Technik stylista, oraz możliwość kształcenia w szkole policealnej (wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej) w zawodzie Podolog.

Na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia wprowadzono zmiany w zawodzie Opiekun medyczny.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego opublikowano w Dz.U. 2021 poz. 211