Dodana: 28 grudzień 2019 11:29

Zmodyfikowana: 30 grudzień 2019 11:20

Program nauczania hiszpański

DOSTOSOWANIE „ PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W KLASACH   IV  -  VI

DLA I ETAPU EDUKACYJNEGO Szkoły Podstawowej w Rafałówce  im. Sybiraków będzie:

 

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO autorstwa Sylwii Drzymkowskiej z uwzględnieniem celów i treści,

 zadań, tematyki zajęć nauczania zawartych w podstawie programowej języka obcego nowożytnego dla etapu

początkowego edukacyjnego w oparciu o podręczniki i ćwiczenia  ,,Clave de Sol”.

 

Cele kształcenia:

 

 1. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych,

ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie

tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.

 

 1. Rozumienie wypowiedzi.

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej

odmianie języka, a także krótkie i proste wypowiedzi pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

III. Tworzenie wypowiedzi.

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne w zakresie

opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

 1. Reagowanie na wypowiedzi.

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do

sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

 1. Przetwarzanie wypowiedzi.

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

Treści nauczania:

 

 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych, gramatycznych,

ortograficznych oraz fonetycznych, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie

następujących tematów:

1) człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania);

2) dom (miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia);

3) szkoła (przedmioty nauczania, przybory szkolne);

4) praca (popularne zawody);

5) życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego,

 formy spędzania czasu wolnego);

6) żywienie (artykuły spożywcze, posiłki);

7) zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie);

8) podróżowanie i turystyka (środki transportu, kierunki świata);

9) kultura (święta, obrzędy);

10) sport (popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy);

11) zdrowie (samopoczucie, higiena codzienna);

12) świat przyrody (pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz).

 1. Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu:

1) reaguje na polecenia;

2) rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego adresowanych do ucznia;

3) rozumie ogólny sens prostego tekstu;

4) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym;

5) rozumie intencje rozmówców (np. podawanie informacji, wyrażanie prośby, zgody lub braku zgody, żartowanie);

6) rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. u lekarza, w sklepie, na dworcu, w szkole).

 

 1. Uczeń rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne:

1) rozumie ogólny sens tekstu;

2) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście;

3) rozpoznaje różne rodzaje tekstów, np. list prywatny, e-mail, SMS, , zaproszenie, kartka pocztowa.

 

 

 1. Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne według wzoru:

1) opisuje ludzi, przedmioty i miejsca;

2) opowiada o czynnościach życia codziennego;

3) przedstawia swoje upodobania i uczucia.

 

 1. Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne według wzoru:

1) opisuje ludzi, przedmioty i miejsca;

2) opisuje czynności dnia codziennego;

3) przedstawia swoje upodobania i uczucia.

 

 1. Uczeń reaguje ustnie w prostych sytuacjach dnia codziennego:

1) przedstawia siebie i członków swojej rodziny;

2) podaje swój wiek i miejsce zamieszkania;

3) podaje swoje upodobania;

4) mówi, co posiada i co potrafi robić;

5) prosi o informacje;

6) wyraża swoje emocje;

7) wyraża prośby i podziękowania.

 

 1. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego w prostych sytuacjach życia codziennego:

1) udziela podstawowych informacji na swój temat;

2) wyraża podziękowania.

 

 1. Uczeń przetwarza tekst:

1) przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego;

2) zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego.

 

 1. Uczeń dokonuje samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego) i wykorzystuje techniki samodzielnej

pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, zapamiętywanie nowych wyrazów).

 

 1. Uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych.

 

 1. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów) również za pomocą

technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

 1. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu,

rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty).

 

13. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).