"Droga do sukcesu!"

Nr RPO.03.01.02-20-0273/16

 

  ZAJĘCIA Z UMIEJĘTNOŚCI UCZENIA ŚIĘ – PROGRAM

 

   Wstęp

  Program Efektywnego uczenia się służyć ma stworzeniu warunków i sprzyjającego klimatu w procesie uczenia się uczniów.

  Efektywne uczenie się to umiejętność poruszania się w gąszczu informacji, szybkie przyswajanie, przechowywanie i odtwarzanie tych informacji, które w danym momencie są potrzebne.

  Realizacja programu pozwoli uczniom rozwinąć możliwości w zakresie:

 • organizowania warsztatu pracy,
 • sztuki sporządzania notatek,
 • zasad skutecznego uczenia się i zapamiętywania,
 • szybkiego czytania,
 • czytania ze zrozumieniem,
 • czytania selektywnego i krytycznego,
 • interpretowania,
 • korzystania z informacji.

Konsekwentne wykonywanie ćwiczeń w trakcie zajęć, a szczególnie samodzielna ich kontynuacja pozwala uczniom udoskonalić większość umiejętności poznawczych. Program ten jest przeznaczony do realizacji w II etapie edukacyjnym w czasie zajęć pozalekcyjnych i dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów.

 

Cele:

 1. Wypracowanie umiejętności szybszego i bardziej efektywnego przyswajania wiedzy przez uczniów.
 2. Doskonalenie metod uczenia się ucznia.
 3. Poznanie najważniejszych zasad efektywnego uczenia się.
 4. Rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się, logicznego myślenia, organizowania własnej pracy, motywacji uczniów do nauki, radzenia sobie ze strasem.
 5. Uświadomienie dzieciom, że efekty kształcenia zależą w znacznej mierze od organizacji procesu kształcenia i motywacji.

 

Planowane działania

UCZNIOWIE

 • zdobywają informacje na temat: istoty funkcjonowania pamięci, istniejących metod zapamiętywania, własnego stylu poznawczego, czynników wpływających na skuteczne uczenie się, ćwiczeń w zakresie gimnastyki mózgu, czynników ułatwiających i utrudniających koncentrację uwagi, technik uczenia się.
 • Nabywają umiejętności dotyczące: stosowania różnych mnemotechnik adekwatnych do swojego stylu poznawczego, treningu, właściwego gospodarowania czasem, wyznaczania sobie celów, radzenia sobie ze stresem, uczenia się zgodnie ze swoim stylem poznawczym, prawidłowego wykonywania ćwiczeń gimnastyki mózgu, redukcji lęku, treningu pisania i czytania a także umiejętnego korzystania z informacji.
 • Uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych poświęconych efektywnemu uczeniu się,

 

Procedury osiągania celów:

Program zakłada aktywne  uczestnictwo uczniów, którzy świadomi są jego celów. Powodzenie programu uzależnione jest od: postawy i zaangażowania uczniów, ciągłego wzbogacania wiedzy przez uczniów na omawiany temat, samodzielności i aktywności uczniów oraz pozytywnego myślenia o przyszłości, wykorzystania zdobytej wiedzy w procesie uczenia się, wykorzystania w zdobywaniu wiedzy technik pracy umysłowej, technik szybkiego czytania oraz czytania ze zrozumieniem.

 

Planowane formy pracy:

 • praca w małych grupach
 • praca indywidualna
 • praca z książką
 • praca ze źródłami informacji.

 

Ewaluacja programu

Przed przystąpieniem do realizacji programu uczniowie rozwiązują „Test – czy umiem się  uczyć?” I taki sam test rozwiązują po realizacji programu.

Dodana: 18 sierpień 2020 08:26

Zmodyfikowana: 18 sierpień 2020 08:26