Najważniejsze informacje o projekcie

"Droga do sukcesu!"

Nr RPO.03.01.02-20-0273/16

Cel projektu: podniesienie kompetencji kluczowych, kompetencji cyfrowych (w tym z programowania), wyrównanie szans edukacyjnych, rozwinięcie postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych, kreatywnych 32 uczniów/uczennic (19K, 13M) Szkoły Podstawowej w Karolinie, podniesienie kompetencji cyfrowych z zakresu programowania 5 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Karolinie, na rzecz poprawy jakości kształcenia ogólnego w okresie od 01.09.2018 r. do 31.07.2019 r.

Planowane efekty: podniesienie kompetencji kluczowych, kompetencji cyfrowych (w tym z programowania), wyrównanie szans edukacyjnych, rozwinięcie postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych, kreatywnych.

Wartość projektu: 159 499,12 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  135 574,25 zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. - 31.07.2019 r.

Grupa docelowa: 32 uczniów/uczennic (19K, 13M) uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Karolinie oraz 5 nauczycieli z terenów wiejskich.

Planowane działania w ramach projektu: grupowe doradztwo edukacyjno -zawodowe;indywidualne doradztwo edukacyjno - zawodowe;zajęcia z języka angielskiego;zajęcia matematyczne ;zajęcia z matematyki;zajęcia ABC przedsiębiorczości;zajęcia rozwijające twórcze myślenie;zajęcia badawczo - przyrodnicze;zajęcia z umiejętności uczenia się;zajęcia z języka angielskiego;zajęcia informatyczne;zajęcia z programowania;zakup sprzętu TIK;zajęcia z programowania;zajęcia logopedyczne;zajęcia psychoedukacyjne;zajęcia rehabilitacyjne;zajęcia interpersonalno-komunikacyjne;zajęcia wspomagające proces uczenia się i stymulowania rozwoju poznawczego;Wyjazd edukacyjny do Trójmiasta.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w terminie i w sposób zgodny z informacjami zawartymi w Regulaminie Rekrutacji Uczestników Projektu.

Biuro Projektu:

Przedsiębiorstwo Turystyczne „WIGRY” Sp. z o. o.

16-400 Suwałki, ul. Tadeusza Kościuszki 84/1, tel. 87 566 32 89