ZAJĘCIA MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZYCH DLA KLAS V - VII

PROGRAM ZAJĘĆ MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZYCH
DLA KLAS V - VII
Cele ogólne:
1. Rozwijanie kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo
– technicznych.
2. Rozwijanie kompetencji społecznych.
3. Rozwijanie kompetencji uczenia się.
Cele szczegółowe:
• Poznanie środowiska społecznego i przyrodniczego.
• Rozwijanie zainteresowań, zdolności i aspiracji.
• Integracja i nauka współpracy w grupie.
• Stosowanie wiedz w praktyce.
• Nauka planowania, organizacji własnej pracy.
• Nauka poszukiwania i selekcjonowania informacji, posługiwania się różnymi
źródłami informacji.
• Inspirowanie do poznawania świata zasad rządzących naturą, wpływu nauki
i technologii na świat przyrody.
• Rozwijanie umiejętności wykorzystywania i posługiwania się danymi
naukowymi oraz narzędziami i urządzeniami technicznymi do osiągnięcia
planowanego celu.
• Rozwijanie umiejętności dokonywania pomiarów, zasad i umiejętności
obliczania oraz prezentowania wyników badań.
• Rozpoznawanie roślin i zwierząt, opisywanie zjawisk przyrody ożywionej
i nieożywionej.
Proponowana tematyka zajęć:
l.p. Temat zajęć Zagadnienia do realizacji Proponowana
liczba godzin
1. Wyprawa po
skarby przyrody.
- poznanie ciekawych obiektów
przyrodniczych okolicy,
- korzystanie z kompasu i mapy podczas
poruszania się w terenie,
- tworzenie mapy obiektów przyrodniczych,
- tworzenie wizytówek obiektów
przyrodniczych.
8
2. Pogoda jest
zawsze.
- poznanie składników pogody oraz
przyrządów meteorologicznych,
- poznanie czym się zajmuje synoptyk
i meteorolog
- budowanie niektórych przyrządów
meteorologicznych,
- obserwacja pogody, pomiary składników
pogody oraz ich analizowanie i prezentacja
wyników.
8
3. Woda na miarę
złota.
- zasoby wody na Ziemi, dostępność wody
i potrzeba jej oszczędzania,
- gospodarowanie wodą w naszej szkole
i w domu – przygotowanie ankiet
i wykonanie audytu,
- propozycje oszczędzania wody w domu
i w szkole.
8
4. Świat roślin. - poznanie roli roślin w przyrodzie, ochrona
roślin,
- poznanie roślin leczniczych,
- zbieranie ziół, suszenie oraz wykonanie
etykiet i torebek na zioła.
8
5. Światło w
przyrodzie
- źródła światła i zjawiska świetlne,
- poznanie i wywołanie zjawiska tęczy,
- załamanie i odbicie światła,
- urządzenia optyczne, budowa soczewek
i zasady ich działania
- zasady widzenia, złudzenia optyczne.
4
6. Co to jest prąd
elektryczny?
- drogi przepływu prądu,
- sposoby oszczędzania energii elektrycznej
w domu i w szkole,
- zasady bezpiecznego korzystania z
urządzeń elektrycznych, odczytywanie
informacji zawartych w instrukcji oraz na
tabliczce znamionowej.
4
7. Zjawisko latania. - właściwości powietrza warunkujące
latanie,
- sposoby utrzymywania się ptaków
w powietrzu, budowanie urządzeń
latających.
8
8. Gleba i jej
składniki.
- badanie właściwości gleby zebranej
z różnych miejsc w najbliższej okolicy,
- organizmy glebowe i ich znaczenie.
8
9. Właściwości
substancji.
- stany skupienia substancji i ich przemiany,
- budowa cząsteczkowa substancji i badanie
właściwości niektórych substancji,
budowanie modeli,
- posługiwanie się jednostkami,
6
10. Czy wiesz, co
jesz?
- pożywienie a stan zdrowia, składniki
pokarmowe, dodatki do żywności,
- analizowanie etykiet produktów
spożywczych, obliczenia procentowe,
- posługiwanie się wagą i jednostkami.
8
11. Czy zasypią nas
odpady?
- rodzaje odpadów i sposoby przetwarzania
odpadów,
- analizowanie sposobów pozbywania się
odpadów w domu i szkole, szacowanie
ilości wyprodukowanych śmieci,
- propozycje działań proekologicznych
4
12. Dokąd w
podróż?
- poznanie ciekawych miejsc na świecie,
- sporządzanie planu podróży,
- wykonanie kosztorysu podróży.
4
13. Leczyć czy
zapobiegać?
- zasady profilaktyki zdrowotnej,
- dbałość o zdrowie, propozycje
codziennych działań pomagających
zachować dobry stan organizmu.
4
14. Planujemy
biwak.
- zasady zachowania się w środowisku
przyrodniczym,
- planowanie miejsca i wydatków przy
organizacji biwaku,
- planowanie jadłospisu,
4
15. Świat zwierząt. - rola niektórych zwierząt w ekosystemach,
- przykłady łańcuchów pokarmowych,
- wizytówki przedstawicieli poszczególnych
gromad.
3
16. Obserwacje
przyrodnicze.
- obserwacje roślin i zwierząt w najbliższej
okolicy,
- wykonanie prezentacji zaobserwowanych
organizmów
4
17. Świat w kropli
wody.
- poznanie organizmów żyjących w wodzie,
opisywanie ich przystosowań do życia
w wodzie,
- poznanie jak organizmy lądowe pobierają
3
wodę,
- obserwacje mikroskopowe, wykonywanie
preparatów oraz przedstawianie obserwacji
w postaci rysunków.
18. Ziemia we
wszechświecie.
- poznanie planet Układu Słonecznego oraz
teorii na budowę Wszechświata,
- obserwacje astronomiczne, poznanie
niektórych ciał niebieskich, wyszukiwanie
gwiazdozbiorów.
4
Metody pracy:
poszukujące, podające, praktycznego działania,
Formy pracy:
praca z całą grupą, zespołowa, indywidualna
Środki dydaktyczne:
- karty pracy, puzzle, gry planszowe, flamastry, kredki, środki papiernicze,
- komputery, urządzenia mobilne z dostępem do internetu, drukarka,
- albumy, atlasy przyrodnicze i geograficzne, publikacje przyrodnicze,
- mikroskopy, wagi, przybory geometryczne, urządzenia pomiarowe, kalkulatory,
luneta, pryzmat, sprzęt laboratoryjny,
- kompasy, mapy, plany okolicy.