PROGRAM ZAJĘĆ rozwijających z języka angielskiego

PROGRAM ZAJĘĆ
rozwijających z języka angielskiego
organizowanych w ramach projektu „Wzrost jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Rafałówce”, współfinansowanego ze środków EFS
na rok szkolny 2018-2019
dla uczniów Grupa 2
opracowany w oparciu o diagnozę wstępną (w załączeniu)
Opracowała: Donata Maciak

CEL:
1. Zainteresowanie uczniów nauką języka angielskiego.
2. Poszerzanie zdobytej wiedzy.
3. Stworzenie uczniom warunków do praktycznego wykorzystania języka.
4. Poprawienie komunikacji językowej.
5. Wykorzystywanie dostępnych źródeł informacji w nauce języka.
6. Promowanie wykorzystania technologii komputerowej w nauce języka.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Słuchanie:
1. Uczeń potrafi zrozumieć główne myśli w tekstach i rozmowach.
2. Uczeń potrafi wyszukać i zapisać właściwą informację.
Mówienie:
1. Uczeń potrafi uzyskiwać i udzielać informacji dotyczących omawianych zagadnień.
2. Uczeń potrafi poprawnie wymawiać wyrazy.
3. Uczeń potrafi w paru zdaniach udzielić krótkiej wypowiedzi na dany temat.
Czytanie:
1. Uczeń rozumie ogólny zamysł tekstu.
2. Uczeń potrafi znaleźć niezbędną informację w tekście.
3. Uczeń potrafi sprawdzić prawdziwość informacji na podstawie tekstu.
Pisanie:
1. Uczeń potrafi zredagować prosty tekst użytkowy (opis, notatka, pocztówka, życzenia).
2. Uczeń próbuje wykorzystywać nowe formy i struktury gramatyczne.
FORMY PRACY:
- praca indywidualna
- praca w parach
- praca w grupach
- praca całą klasą
METODY:
- metoda komunikatywna
- metoda audiolingwalna
- metoda zadaniowa (task-based teaching)
- metody aktywizujące
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- radiomagnetofon z odtwarzaczem CD
- płyta DVD (zagadnienia kulturowe)
- komputer
- materiały uzyskane z Internetu
- słowniki
- domino obrazkowe
- karty ze słownictwem
- bingo
- gry edukacyjne
EWALUACJA PROGRAMU:
W trakcie ewaluacji zwrócę uwagę na:
1. Co najbardziej podobało się uczniom na zajęciach?
2. Czego nauczyli się w trakcie zajęć?
3. Jak oceniają swoje zaangażowanie na zajęciach?
4. Czy zdobyta wiedza i umiejętności przydadzą się im w dalszej nauce?
Odpowiedzi na w/w pytania pozwolą stwierdzić, w jakim stopniu proponowany program spełnił oczekiwania, czy zamierzone w programie cele edukacyjne zostały osiągnięte, czy proponowane metody, ćwiczenia i formy pracy z uczniem są skuteczne i przynoszą pożądane rezultaty oraz będą wskazówką przy planowaniu dalszej pracy z dziećmi.
TEMATYKA ZAJĘĆ:
1. Zaimki osobowe.
2. Zaimki dzierżawcze.
3. Zaimki wskazujące.
4. Czasownik 'to be'
5. Przedimki określone i nieokreślone.
6. Rzeczowniki. Liczba pojedyncza i mnoga.
7. Formy dzierżawcze.
8. Przyimki miejsca i czasu.
9. Czasownik 'have got'
10. Present Simple
11. Present Continuous
12. Przysłówki częstotliwości.
13. Czasowniki modalne.
14. Tryb rozkazujący
15. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.
16. Czas Present Simple
17. Czas Present Continuous
18. Czas Past Simple
19. Czas Past Continuous
20. Czas Present Perfect
21. Czas Future Simple
22. Tworzenie pytań w różnych czasach
23. Planowanie podróży
24. Sugerowanie spotkania
25. Upodobania
LEKSYKA W ZAKRESIE:
26. Personal details
27. Family matters
28. Free time
29. Rooms
30. Places
31. Inside the house
32. Jobs
33. Food and drink
34. Animals
35. Clothes
36. Weather
37. Health
38. World around us
39. Going out
40. Shopping