Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki realizowany w ramach projektu „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Rafałówce”

Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych
z matematyki
realizowany w ramach projektu „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Rafałówce”
Prowadzący: Maria Jolanta Kamińska
2
Główne cele programu:
• wyrównywanie różnic edukacyjnych uczniów uczęszczających na zajęcia projektowe;
• ćwiczenie sprawności rachunkowej;
• wykorzystanie i tworzenie informacji;
• modelowanie matematyczne;
• rozumowanie i tworzenie strategii.
Cele edukacyjne:
➢ wykonywanie prostych działań pamięciowych na liczbach naturalnych, całkowitych i
➢ ułamkach;
➢ stosowanie algorytmów działań pisemnych i zastosowanie ich w sytuacjach praktycznych;
➢ interpretowanie informacji tekstowych, liczbowych i graficznych;
➢ rozumienie podstawowych pojęć i terminów matematycznych;
➢ prawidłowe zapisywanie wyników i odpowiedzi;
➢ dobieranie odpowiednich modeli matematycznych do prostych sytuacji;
➢ stosowanie poznanych wzorów i zależności;
➢ przetwarzanie tekstu zadania na działania arytmetyczne i proste równania;
➢ ustalanie kolejności czynności w celu rozwiązania zadania;
➢ wyciąganie wniosków z informacji podanych w różnej postaci;
➢ wzmacnianie najmniejszych nawet sukcesów i motywowanie do pokonywania trudności.
3
Procedury osiągania celów:
1. Stosowanie różnorodnych metod:
➢ metody problemowe: rozwiązanie problemu w oparciu o tekst matematyczny;
➢ metody aktywizujące: gry dydaktyczne, konstruowanie gier planszowych, burza mózgów, metoda projektów;
➢ metody podające: wykład, objaśnienie , opis, opowiadanie, pogadanka,
➢ odpowiadanie na pytania uczniów;
➢ metody praktyczne: ważenie, odmierzanie, posługiwanie się kalendarzem, itp.
➢ metody programowane: wykorzystanie edukacyjnych programów komputerowych.
2. Stosowanie różnych form pracy:
➢ indywidualna,
➢ grupowa,
➢ zespołowa.
3. Stosowanie różnorodnych środków dydaktycznych:
➢ prezentacje multimedialne;
➢ modele pozycyjnego systemu dziesiątkowego;
➢ modele figur płaskich i przestrzennych;
➢ gry matematyczne;
➢ miary, wagi, zegary, kalendarze, itp.
➢ karty pracy.
4
Treści nauczania
Zagadnienia
Treści
1. Liczby naturalne.
- liczby naturalne w dziesiątkowym systemie pozycyjnym;
- porównywanie liczb naturalnych, znaki: <,>,=;
- dodawanie , odejmowanie, mnożenie, dzielenie liczb;
- reguły kolejności wykonywania działań;
- liczby pierwsze i złożone;
- cechy podzielności przez: 2, 3, 5, 9, 10, 100;
- porównywanie różnicowe i ilorazowe;
- zapis liczb w systemie rzymskim;
2. Liczby całkowite.
- liczby całkowite ujemne;
- liczby całkowite na osi liczbowej;
- porównywanie liczb;
- działania na liczbach całkowitych;
3. Ułamki zwykłe.
- podział całości na równe części przez zaginanie, składanie,
rozcinanie;
- ułamek jako iloraz liczb całkowitych;
- skracanie i rozszerzanie ułamków;
- zamiana liczby mieszanej na ułamek zwykły i odwrotnie;
- sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika;
- porównywanie ułamków;
- ułamki na osi liczbowej;
- działania na ułamkach;
4. Ułamki dziesiętne.
- zapis liczby w postaci ułamka dziesiętnego;
- zapis ułamka dziesiętnego w postaci ułamka zwykłego;
- wyrażenia dwumianowane i ich postać dziesiętna;
- ułamki dziesiętne na osi liczbowej;
- porównywanie ułamków dziesiętnych;
- działania na ułamkach dziesiętnych;
- zaokrąglanie ułamków;
- obliczenia z użyciem kalkulatora;
5. Figury płaskie.
- proste prostopadłe i równoległe;
- pomiar długości odcinków;
- zamiana jednostek długości: m, cm, mm, km;
- pojęcie kąta i jego rodzaje;
- własności trójkąta;
- nierówność trójkąta dla długości boków;
- własności czworokątów;
- obliczanie obwodu wielokąta;
- pole kwadratu, prostokąta, równoległoboku, trójkąta, trapezu;
6. Bryły.
- graniastosłupy proste i ostrosłupy, ich siatki i modele;
-obliczanie pola powierzchni prostopadłościanu.
5
Ocena postępów i ewaluacja
Na jednych z pierwszych zajęć należy przeprowadzić diagnozę wstępną w postaci testu załącznik do programu). W czasie prowadzenia zajęć nauczyciel stosuje wobec swoich uczniów wyłącznie ocenianie kształtujące. Na zakończenie przeprowadza się powtórnie test diagnozujący i dokonuje się jego analizy. Ewaluację sporządza się na podstawie analizy porównawczej wyników uczniów.