Działania w ramach projektu "Szkoła nowych możliwości"

W ramach projektu „SZKOŁA NOWYCH MOZLIWOŚCI” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja przewidziane jest wsparcie dla uczniów/uczennic oraz nauczycieli/nauczycielek Szkoły Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku.

 W ramach projektu dla uczniów/uczennic prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne:

a) rozwijające kompetencje kluczowe oraz kształtujące umiejętności i postawy niezbędne na rynku pracy:

- AKADEMIA UMYSŁU - zajęcia z metod efektywnej nauki,

- konserwatoria z  języka angielskiego z native spikerem,

- TEATR ROSYJSKI - zajęcia z języka rosyjskiego,

b) rozwijające kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych:

- MINILABY - zajęcia naukowe rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze nauka przez eksperymenty.

c) rozwijające kompetencje informatyczne:

- ROBOKIDS - zajęcia naukowe z programowania i robotyki (poziom podstawowy i poziom zaawansowany)rozwijające kompetencje informatyczne.

d) zajęcia z poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

-zajęcia grupowe tj. zajęcia umożliwiające nabycie wiedzy z zakresu zawodów, aktywizujące do wyboru zawodu, uczące postaw wzajemnego szacunku wobec siebie i partnerskich relacji między płciami,

-zajęcia indywidualne dla 60 uczestników/uczestniczek projektu realizowane w celu przeprowadzenia testów, konsultacji w przygotowaniu IPDE-Z uczestników/uczestniczek.

 

W ramach projektu będą realizowane również szkolenia dla nauczycieli/nauczycielek:

a)szkolenia z zakresu innowacyjnej realizacji zajęć rozwijających kompetencje nauczycieli/nauczycielek w obszarze nauk ścisłych realizowane w formie 2 dwu-trzy dniowych wyjazdów szkoleniowych do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

b)szkolenia  z praktycznego wykorzystania TIK- tablicy interaktywnej w pracy nauczyciela/nauczycielki realizowane w formie:

-szkoleń grupowych umożliwiających nabycie wiedzy z zakresu  praktycznego wykorzystania TIK,

-indywidualnych treningów pod kierunkiem trenera podczas, których nauczyciele/nauczycielki będą mogli przygotować i przeprowadzić zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej realizowanych. dla każdego nauczycieli/nauczycielki/UP.

c) szkolenia z praktycznego wykorzystania TIK- interaktywnego systemu zbierania odpowiedzi w pracy nauczyciela/nauczycielki, który będzie wykorzystywany do przeprowadzania testów i ankiet -6 grup.