Dodana: 20 luty 2018 15:38

Zmodyfikowana: 22 marzec 2018 13:37

Opis projektu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:

OSI PRIORYTETOWEJ III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

DZIAŁANIA 3.1 Kształcenie i edukacja

PODDZIAŁANIA 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej 
w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

 

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i rozwój kreatywności wśród 83 uczniów (45 dziewczynek, 38 chłopców) ze Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej poprzez udział w zajęciach specjalistycznych, doradztwie edukacyjno−zawodowym oraz wycieczkach edukacyjnych i kulturalnych do końca VI 2018 roku.

Cel szczegółowy projektu:

Celem szczegółowym jest doposażenie szkolnych pracowni przyrody w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć metodą eksperymentu do końca VI 2018 r.

 

Oferta projektu:

 1. KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SP W TUROŚNI KOŚCIELNEJ NIEZBĘDNE NA RYNKU PRACY
 2. Zajęcia z matematyki dla uczniów z problemami w nauce w klasach I−III 
  w SP Turośń Kościelna (30 godzin)
 3. Zajęcia matematyczne dla uczniów z problemami w nauce klas IV−VI w SP Turośń Kościelna (30 godzin)
 4. Zajęcia matematyczne dla uczniów uzdolnionych klas IV−VI w SP Turośń Kościelna 
  (30 godzin)
 5. Zajęcia z matematyki dla uzdolnionych uczniów w klasach I−III w SP Turośń Kościelna 
  (30 godzin)
 6. KSZTAŁTUJEMY WŁAŚCIWE POSTAWY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
  W TUROŚNI KOŚCIELNEJ
 7. Zajęcia teatralne w języku angielskim (60 godzin)
 8. Doradztwo edukacyjno−zawodowe − warsztaty i wsparcie indywidualne (24 godziny)
 9. Origami − trening ręki i kreatywności (60 godzin)
 10. EKSPERYMENTY PRZYRODNICZE DLA UCZNIÓW SP W TUROŚNI KOŚCIELNEJ
 11. Klub młodego przyrodnika dla uczniów Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej (35 godzin zajęć w szkole + 35 godzin wycieczek)
 12. INDYWIDUALIZACJA PRACY Z UCZNIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
  W TUROŚNI KOŚCIELNEJ
 13. Zajęcia gimnastyki korekcyjno−kompensacyjnej dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi oraz niepełnosprawnością ruchową (140 godzin)
 14. Zajęcia muzyczne (60 godzin)
 15. Indywidualne zajęcia rewalidacyjne (60 godzin)
 16. KSZTAŁTUJEMY KREATYWNOŚĆ - ZAJĘCIA DLA 100% UCZNIÓW SP W TUROŚNI KOŚCIELNEJ BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE
 17. Kształtujemy kreatywność uczniów (72 godziny)

 

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będą uczniowie SP w Turośni Kościelnej. Projekt obejmie swym bezpośrednim oddziaływaniem liczbę 83 uczniów (45 dziewczynek, 38 chłopców). 100% uczniów zamieszkuje na terenie wiejskim.

W tej grupie jest 5 uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz 12 osób 
(8 dziewczynek, 4 chłopców) z zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnością ruchową.

Rekrutacja:

Zgłoszenie do Projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularzy rekrutacyjnych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z dokumentem potwierdzających kwalifikowalność oraz dostarczenie ich osobiście lub e−mailem szkolnemu koordynatorowi – pani Dorocie Poślada w terminie do 30.09.2017 r.

 

 

Kryteria formalne:

- uczeń Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej; weryfikacja: lista uczniów potwierdzona przez dyrekcję placówki,

 

 

Kryteria pierwszeństwa:

- uczniowie z niepełnosprawnościami/specjalnymi potrzebami edukacyjnymi +10pkt;

- uczniowie o niskich dochodach, kwalifikujący się do objęcia wsparciem ośrodka pomocy społecznej +9pkt

- uczniowie z problemami w nauce +5pkt

 

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie 2017.09.01 – 2018.06.30

 

Efekty projektu:

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 83 uczniów

 

Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.,
ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok
tel. 85-869-11-69, fax.85-869-11-70,

e-mail: projekt-turosnkoscielna@openeducation.pl

www.OpenEducation.pl

 

 

Wartość dofinansowania z UE: 134 648,67 zł

 

 

Autor: Andrzej Suszczyński 

          Open Education Group Sp. z o.o.