„Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku – Nowoczesna i otwarta”

Projekt „Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku – Nowoczesna i otwarta” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu III, Działania 3.1.

Cel główny projektu:

Wdrożenie w Szkole Podstawowej nr 26 w Białymstoku kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniem młodszym poprzez objęcie zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, specjalistycznymi oraz rozwijającymi postawę przedsiębiorczą – 96 uczniów (52Dz, 44Ch) oraz poprzez objęcie 25 nauczycieli (23K, 2M) szkoleniami/kursami w zakresie pedagogiki specjalnej w okresie do końca VI 2018 r.

Oferta projektu:

1. LOGOPEDIA – INDYWIDUALNE WSPARCIE DLA UCZNIA MŁODSZEGO:

 • Terapia logopedyczna.

2. TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ:

 • Indywidualna terapia integracji sensorycznej dla 10 uczniów.

3. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE DLA UCZNIÓW „CUDZOZIEMSKICH” KLASY IV-VI:

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów „cudzoziemskich” klasy IV-VI,
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów „cudzoziemskich” klasy IV-VI.

4. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE DLA UCZNIÓW KLASY IV-VI (BEZ UCZNIÓW „CUDZOZIEMSKICH”):

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego (klasy IV-VI),
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (klasy IV-VI),
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (klasy IV-VI).

5. GIMNASTYKA KOREKCYJNA – ZAJĘCIA DLA UCZNIA MŁODSZEGO (KLASA I SP):

 • Gimnastyka korekcyjna dla klasy I Szkoły Podstawowej.

6. BĄDŹMY PRZEDSIĘBIORCZY:

 • Przedsiębiorczość – zajęcia dla 100% uczniów/uczennic biorących udział w projekcie.

7. NAUCZYCIEL – WSPARCIE W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ:

 • Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej,
 • Warsztaty dla nauczycieli: „Jak rozwiązać zaplątane języki? Praca nauczyciela i wychowawczy w klasie wielojęzycznej i wielokulturowej”,
 • Warsztaty psychologiczne dla nauczycieli.

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowi 121 osób, w tym 96 uczniów (52 dziewczynki, 44 chłopców) oraz 25 nauczycieli (22 kobiety, 3 mężczyzn) ze Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku. Maksymalnie 76 uczniów stanowić będą uczniowie/uczennice ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas IV-VI (w tym 4 uczniów z niepełnosprawnościami) tzw. uczniowie słabsi. Minimum 20 uczniów stanowić będą uczniowie klasy I (uczniowie młodsi).

Rekrutacja:

Zgłoszenie do projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie go koordynatorowi szkolnemu osobiście lub do biura projektu osobiście lub pocztą tradycyjną. Formularz uczniów niepełnoletnich wypełnia i podpisuje rodzic/opiekun prawny.

Kryteria formalne:

 • uczeń Szkoły Podstawowej nr 26 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym uczeń z niepełnosprawnością),
 • uczeń młodszy.

Kryteria pierwszeństwa:

 • uczeń z niepełnosprawnością (+10 pkt.),
 • uczeń cudzoziemski, którego rodzina stara się o kartę stałego pobytu w Polsce (+10 pkt.),
 • uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń młodszy, którego rodzice są w słabej sytuacji materialnej (+8 pkt.).

Kryteria formalne:

 • tj. nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku

Kryteria pierwszeństwa:

 • nauczyciele języka polskiego lub języka angielskiego w klasie IV-VI (+15 pkt.),
 • staż pracy w Szkole Podstawowej nr 26 w Białymstoku powyżej 5 lat: +10 pkt.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.11.2017 r. – 30.06.2018 r.

Efekty projektu:

1. 25 nauczycieli objętych wsparciem w programie, w tym 23 nauczycieli uzyska kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu; 2. 96 uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie, w tym 90 uczniów uzyska kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu;

Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.,
ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok
tel. 85-869-11-69, fax 85-869-11-70,
e-mail: sp26@openeducation.pl
www.openeducation.pl

Dodana: 21 grudzień 2017 12:37

Zmodyfikowana: 17 maj 2018 11:34