"Wiedza kluczem do sukcesu!"

„Wiedza kluczem do sukcesu”

Nr RPO.03.01.02-20-0279/16

Cel projektu: rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postawy/umiejętności 31 uczniów/uczennic (11 K i 20 M) Gimnazjum Niepublicznego nr 2 w Suwałkach i nabycie kompetencji przez 10 (6K i 4M) nauczycieli/k Gimnazjum Niepublicznego nr 2 w Suwałkach na rzecz poprawy jakości kształcenia oraz indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez organizacje dodatkowych zajęć i kursów okresie od 01.02.2018 r. do 31.01.2019 r.

Planowane efekty: podniesienie kompetencji kluczowych, kompetencji cyfrowych (w tym z programowania), wyrównanie szans edukacyjnych

Wartość projektu:  131 420,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  111 707,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.02.2018 r. - 31.01.2019 r.

Grupa docelowa:  31 uczniów/uczennic (11K, 20M) uczęszczających do Gimnazjum Niepublicznego nr 2 w Suwałkach oraz 10 (6K, 4M) nauczycieli Gimnazjum Niepublicznego nr 2 w Suwałkach

Planowane działania w ramach projektu:

 • Grupowe doradztwo edukacyjno - zawodowe
 • Indywidualne doradztwo edukacyjno - zawodowe
 • Zajęcia rewalidacyjne
 • Zajęcia socjoterapeutyczne
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne
 • Zajęcia wyrównujące dysproporcje edukacyjne z matematyki
 • Zajęcia wyrównujące dysproporcje edukacyjne z języka angielskiego
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia z przedsiębiorczości
 • Zajęcia z fotografiki
 • Zajęcia z programowania
 • Szkolenie dla nauczycieli w zakresie prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w terminie i w sposób zgodny z informacjami zawartymi w Regulaminie Rekrutacji Uczestników Projektu.

Biuro Projektu:

Stowarzyszenie "Nasza Suwalszczyzna"

16-400 Suwałki

Ul. Tadeusza Kościuszki  71

tel. 87 565 53 64