Wskazówki do pracy w klasie ósmej opracowane przez uczestników warsztatów „Egzamin ósmoklasisty z matematyki”

Jadwiga Pieczywek, konsultant

   Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

   grafika: https://billionphotos.com [10-12-2018],

   Opublikowano: 10 grudnia 2018 r.

Wskazówki do pracy w klasie ósmej  opracowane przez uczestników warsztatów „Egzamin ósmoklasisty z matematyki” organizowanych w listopadzie 2018 roku przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

 1. Zaplanowanie pracy z daną klasą ósmą oraz dynamiczne wprowadzanie zmian w miarę potrzeb.
 2. Systematyczne powtarzanie materiału (np. 5-15 minut w trakcie każdej lekcji lub godzina w tygodniu).
 1. Powtarzanie wiadomości działami, później sprawdzanie (kartkówka); ponowne utrwalanie umiejętności słabo opanowanych.
 2. Tworzenie sprawdzianów „na wejście” z powtarzanych działów w formie zadań testowych oraz po powtórzeniu danego działu i udzielanie informacji zwrotnej uczniowi o jego postępach.
 3. Zadawanie zadań powtórzeniowych do domu, potem konsultacje (zbiorowe, grupowe lub indywidualne) i sprawdzenie umiejętności.
 4. Zestaw pięciu zadań typu egzaminacyjnego do domu – do rozwiązania w czasie tygodnia p. od poniedziałku do poniedziałku. Dodatkowa godzina na konsultacje i omówienie zadań z zestawu danego do domu.
 1. Włączanie do sprawdzianów zadań typu PRAWDA-FAŁSZ, zadań zamkniętych - dwukrotny wybór poprawnej odpowiedzi, za każdym razem jedna poprawna odpowiedź z dwóch proponowanych, zadania zamknięte TAK/NIE-PONIEWAŻ.
 2. Rozwiązywanie zestawów egzaminacyjnych na lekcjach: wspólne lub indywidualne (nauczyciel pomaga w sytuacji, kiedy uczeń ma problem).
 1. Stosowanie techniki wyszukiwania zadań (ze zbioru, ze strony internetowej, itp.) do rozwiązania dla kolegi.
 2. Rozwiązywanie zadań z informatora CKE oraz arkuszy pokazowych CKE.
 3. Wspólna analiza wymagań z informatora i rozwiązywanie przykładowych zadań ilustrujących dane umiejętności ogólne i szczegółowe.
 4. Rozwiązywanie zadań różnymi metodami; pokazanie różnych strategii rozwiązywania zadań zamkniętych oraz analizowanie różnych sposobów rozwiązań tych zadań.
 5. Polecanie uczniom stron internetowych, na których mogą samodzielnie rozwiązywać zadania oraz przykładowe arkusze. Wdrażanie do efektywnego wykorzystywania czasu przeznaczonego na rozwiązanie całego zestawu zadań.
 6. Korzystanie z wydawnictw multimedialnych (testy); praca ucznia z testami w wersji elektronicznej oraz filmów edukacyjnych np. na PISTACJA. TV.
 7. Korzystanie ze stron internetowych z testami on-line, np. matzoo.pl. Praca na platformach np. WSiP - net, Matlandia, powtórkomat 8 GWO.
 8. Korzystanie z aplikacji na smartfony, np. gram i zdam, kujon junior.
 9. Efektywne gospodarowanie czasem na lekcjach, stosowanie różnych metod i technik aktywizujących (np. zespoły eksperckie, metoda odwróconej lekcji, praca w grupach, parach, itp.) oraz indywidualizowanie pracy z uczniem.
 10. Zapoznawanie z kryteriami oceniania prac egzaminacyjnych; holistyczne ocenianie samodzielnych prac uczniów zgodnie z kryteriami stosowanymi przez system egzaminacyjny.
 11. Przystępowanie do próbnych egzaminów proponowanych przez CKE, OKE oraz wydawnictwa edukacyjne (uczeń przygotowuje się do sytuacji egzaminacyjnej), a następnie udzielanie szczegółowej indywidualnej informacji zwrotnej o umiejętnościach opanowanych
  i nieopanowanych (informacja o tym, nad czym jeszcze musi pracować).
 12. Organizowanie w miarę możliwości zajęć dodatkowych.
 13. Organizowanie wzajemnego uczenia się: pomocy koleżeńskiej, pracy w parach i grupach. Organizowanie nauki poprzez zabawę. Podział na grupy w zależności od stopnia zaawansowania.
 14. Indywidualizacja pracy z uczniami – dostosowanie pracy do możliwości ucznia.
 15. Organizowanie gier i konkursów matematycznych.
 16. Współpraca z rodzicami w kierunku mobilizowania uczniów do pracy.
 17. Motywowanie uczniów do pracy, umacnianie wiary w ich możliwości i życzliwe wspieranie.
 18. Współpraca z nauczycielami fizyki i chemii w utrwalaniu rozwiązywania zadań dotyczących np. drogi, prędkości, stężeń procentowych i.t.p.