Dodana: 29 marzec 2019 13:00

Zmodyfikowana: 29 marzec 2019 13:14

NOWE HORYZONTY - wiedzy i umiejetności

Podlaski Oddział Narodowego Forum Doradztwa Kariery otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „NOWE HORYZONTY wiedzy i umiejętności”. 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1.Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2.Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego i Publicznego Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku do 30.06.2018r. w zakresie kształcenia ogólnego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej dla 200 uczniów (106 K) Zajęć wyrównawczych, podnoszących kompetencje i rozwijających zainteresowania ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych: matematyczno-przyrodniczych, z języka angielskiego, rozwijania umiejętności istotnych przy podejmowaniu decyzji edukacyjno- zawodowych.

Okres realizacji: 01.01.2017 do 30.06.2018.