Dodana: 26 październik 2017 22:59

Zmodyfikowana: 26 październik 2017 22:59

Wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły.

Z dniem 1 września 2017 r. na mocy przepisów ustawy Prawo oświatowe wprowadzono warunki umożliwiające wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły.

(art. 4 ust. pkt 24 oraz art. 26)

W definicji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawie programowej kształcenia ogólnego (art. 4 pkt. 24) rozszerzono zakres zadań o treści wychowawczo- -profilaktyczne dla szkoły, w tym do realizacji na zajęciach z wychowawcą. 

Zgodnie z przepisem art. 26 ustawy  Prawo oświatowe, nastąpi połączenie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki w jeden dokument zawierający treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. 

Program wychowawczo-profilaktyczny będzie uwzględniał wnioski z przeprowadzonej diagnozy potrzeb wychowawczych i środowiskowych danej społeczności szkolnej. 

Takie połączenie obu programów uwzględnia całościowe oddziaływania wychowawcze wraz  z uzupełniającymi działaniami profilaktycznymi w zależności od potrzeb uczniów – zarówno  w zakresie wspierania dzieci i młodzieży  w prawidłowym rozwoju, jak i zapobiegania  i przeciwdziałania zachowaniom problemowym.

Prezentacja w załączeniu