Procesowe wspomaganie rozwoju szkół, przedszkoli i placówek oświatowych

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach realizuje kolejny raz program - Procesowe wspomaganie rozwoju szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

Zapraszamy do współpracy szkoły, przedszkola i placówki oświatowe w województwie. Szczegółowe zasady znajdziecie Państwo poniżej.

W tym roku szkolnym podpisaliśmy już 45 umów na roczne wspomaganie rozwoju szkoły bądź przedszkola.

Celem programu jest:

 • udzielanie przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym pomocy w diagnozowaniu ich potrzeb rozwojowych,

 • udzielanie szkołom, placówkom wsparcia w procesie rozwoju jakościowego w zakresie zdiagnozowanych potrzeb.

Adresaci programu:

Program procesowego wspomagania rozwoju jest adresowany do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na terenie województwa podlaskiego. Szkolenia, warsztaty, kursy, konsultacje organizowane i prowadzone są w szkole, przedszkolu, placówce zgłoszonej do wspomagania.

Realizacja programu:

 1. Pisemne zgłoszenie szkoły/przedszkola/placówki oświatowej przez jej dyrektora do wspomagania w roku szkolnym 2018/2019.
 2. Pomoc nauczyciela konsultanta/bibliotekarza w przeprowadzeniu diagnozy potrzeb rozwojowych szkoły/przedszkola/placówki oświatowej.
 3. Opracowanie planu rozwoju – oferty dedykowanej konkretnej szkole/przedszkolu/placówce oświatowej.
 4. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów, konsultacji – pomoc konsultantów, bibliotekarzy, specjalistów w realizacji działań prorozwojowych.
 5. Wspólna ocena efektów rozwoju szkoły/przedszkola/placówki oświatowej.
 6. W ramach realizacji programu oferujemy uruchomienie sieci współpracy i samokształcenia, dedykowanych konkretnym grupom nauczycieli według zgłoszonych potrzeb.

Współpracujemy ze szkołami, bo jasno ustalamy zasady tej współpracy.

Zasady wspomagania szkół, przedszkoli i placówek oświatowych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w roku szkolnym 2018/2019:

 1. Każda szkoła/przedszkole uczestnicząca w procesie wspomagania rozwoju szkoły, przekazuje do Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach kartę zgłoszenia do udziału we wspomaganiu. Zgłoszenia są rejestrowane przez sekretariat CEN w Suwałkach. Zgłoszenie jest wymagane na każdy rok szkolny, również w przypadku kontynuacji wspomagania.
 2. W każdej wspomaganej szkole/przedszkolu, na początku roku szkolnego, CEN w Suwałkach zapewnia pomoc w przeprowadzeniu diagnozy potrzeb szkoły/przedszkola obejmującej m.in. wywiad z dyrektorem, warsztat diagnostyczny z radą pedagogiczną oraz analizę dostępnych dokumentów, np. sprawozdanie ze wspomagania w poprzednim roku szkolnym (rekomendacje), plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, raport z ewaluacji zewnętrznej/wewnętrznej, wyniki egzaminów zewnętrznych itp.
 3. Na każdy rok szkolny przygotowywany jest plan wspomagania szkoły/przedszkola zawierający: wyniki diagnozy potrzeb, cele do zrealizowania w danym roku szkolnym, planowane efekty wspomagania oraz harmonogram działań.
 4. Opracowany, uzgodniony i podpisany przez dyrektora szkoły/przedszkola/placówki i nauczyciela konsultanta/bibliotekarza plan wspomagania szkoły/przedszkola trafia do wspomaganej szkoły/przedszkola oraz do CEN w Suwałkach.
 5. Umowa w zakresie organizowania i prowadzenia wspomagania szkoły/przedszkola jest podpisywana w miarę możliwości do 30 września 2018 r. przez dyrektora wspomaganej szkoły/przedszkola i dyrektora CEN w Suwałkach. Wysokość kwoty za wspomaganie zawarta w umowie jest ustalana indywidualnie dla każdej umowy i wynika z uzgodnionego planu wspomagania szkoły/przedszkola/placówki. Koszty związane ze wspomaganiem są ponoszone zgodnie z umową.
 6. Umowa powierzenia przetwarzania danych jest podpisywana przez dyrektora wspomaganej szkoły/przedszkola i dyrektora CEN w Suwałkach jednocześnie z umową, której przedmiotem jest wspomaganie szkoły/przedszkola, w trakcie realizacji której przetwarzane są dane osobowe.
 7. Nauczyciel konsultant/bibliotekarz wspólnie z dyrektorem szkoły/przedszkola monitoruje realizację działań ustalonych w planie wspomagania.
 8. Nauczyciel konsultant/bibliotekarz wraz z dyrektorem szkoły/przedszkola i zespołem nauczycielskim/radą pedagogiczną na zakończenie wspomagania dokonuje podsumowania procesu wspomagania, sporządza, w miarę możliwości do 30 czerwca 2019 r. sprawozdanie zawierające wnioski i rekomendacje oraz podpisuje je wraz z dyrektorem szkoły/przedszkola.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: cen.suwalki.pl - na profil na Facebooku i nasz kanał na Youtube.

Lidia Kłoczko, Jarosław Cezary Słabiński - Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach