Czy w szkole/placówce oświatowej możemy zorganizować zbiórkę publiczną, której celem jest zbieranie ofiar w gotówce lub naturze na określony cel ?

Krystyna Grabowska, nauczyciel konsultant ds. edukacji prawnej
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Zdjęcie: CC0 Public Domain;  www.pixabay.com
Opublikowano: 16 marca 2017 r.

 

Odpowiedź na tak postawione pytanie brzmi NIE.

Zdecydowanie negatywna  odpowiedź na pytanie postawione we wstępie artykułu wywoła refleksję i wręcz irytację  czytelnika, dlaczego NIE. Reakcja czytelnika będzie oparta o doświadczenie z własnej szkoły, gdzie w okresie  świątecznym organizowane są różne akcje charytatywne połączone ze zbiórką pieniędzy, kiermasze na których są sprzedawane różne przedmioty wytworzone przez uczniów.

W poniższym artykule przedstawię zbiór zasady organizacji w szkołach/ placówkach oświatowych zbiórek pieniężnych, kiermaszy szkolnych w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

Zbiórka publiczna została zdefiniowana w art.1, ust.1 a uprawnieni  do jej organizowania zostali określeni w art. 3 USTAWY  z dnia 14 marca 2014r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1579)

Art.  1. 1. Zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), oraz na cele religijne.

2. Miejsca publiczne to miejsca ogólnodostępne, a w szczególności ulice, place, parki i cmentarze.

Art.  3. Uprawnionym do prowadzenia zbiórki publicznej, zwanym dalej "organizatorem zbiórki", jest:

1)  organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2)  podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

3)  komitet społeczny powołany w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej.

Podsumowanie:  szkoła/placówka oświatowa nie może organizować zbiórek publicznych, nie zezwala na to art. 3 cytowanej wyżej ustawy.

W przypadku szkoły/placówki oświatowej ma zastosowanie art.2 pkt. 4 USTAWY  z dnia 14 marca 2014r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1579), który określa:

Art.  2. Zbiórką publiczną nie jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze:

1)  na cele religijne, na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, naukową, oświatową i wychowawczą oraz na utrzymanie duchownych i członków zakonów, jeżeli odbywa się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony;

2)  w drodze loterii pieniężnych i fantowych;

3)  wśród grona osób znajomych osobiście przeprowadzającym zbiórkę;

4)  wśród młodzieży szkolnej na terenach szkolnych, odbywające się na podstawie pozwolenia władz szkolnych;

5)  w ramach zbiórek koleżeńskich odbywających się w:

a)  lokalu urzędu publicznego na podstawie pozwolenia kierownika urzędu, lub

b)  innym zakładzie pracy.

Podsumowanie: szkoła/placówka oświatowa może organizować zbieranie ofiar w gotówce lub naturze pod warunkiem spełnienia następujących zasad:

  1. Dyrektor szkoły/placówki oświatowej wyda pozwolenie, forma pozwolenia nie jest szczegółowo określona, ja jestem zwolennikiem formy pisemnej.
  2. Zostaną szczegółowo określone cele zbiórki, sposób wykorzystania pozyskanych ofiar w gotówce lub naturze.
  3. W zbiórce będą uczestniczyli wyłącznie uczniowie szkoły. W przypadku uczestnictwa osób  z zewnątrz, zbiórka będzie miała charakter zbiórki publicznej, do której szkoła nie ma prawa.
  4. Zbiórka będzie odbywać się wyłącznie na terenie szkoły. W przypadku wyjścia poza teren szkoły zbiórka będzie miała charakter zbiórki publicznej, do której szkoła nie ma prawa.

Pytanie: Kiermasz świąteczny jako pomoc finansowa dla chorego ucznia – na jakich zasadach zorganizować?

Sprzedaż przedmiotów służąca zgromadzeniu pieniędzy na rzecz chorego ucznia podczas zorganizowanego na terenie szkoły kiermaszu będzie zgodna z przepisami, jeżeli:

  1. Dyrektor szkoły wyda pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki,
  2. Zbiórka adresowana będzie do uczniów  (art. 2 pkt 4 ustawy z 14 marca 2014 )

 

Szczegółowe informacje o zbiórkach publicznych znajdują się na stornie Ministerstwa Cyfryzacji http://zbiorki.gov.pl/zbiorki/zbiorki/wykaz-zbiorek.xhtml

 

Załączniki