Podnoszenie jakości edukacji włączającej

Podnoszenie jakości edukacji włączającej to priorytetowy kierunek polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej przeznaczony do realizacji w roku szkolnym  2017/2018. Edukacja włączająca  jest jedną  z dostępnych form kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów z niepełnosprawnością. Polega ona na umożliwieniu dzieciom i młodzieży zdobywania wiedzy w szkołach i klasach ogólnodostępnych. Ta forma edukacji  realizowana w zespole zróżnicowanym wspiera proces kształcenia i wychowania ucznia w wielu obszarach i zakresach, umożliwiając realizację zadań wychowawczych i indywidualne kształtowanie osobowości wychowanka.  Istotą edukacji włączającej  jest  uwypuklenie wartości  godności osoby ludzkiej i respektowani e potrzeb człowieka.  Taki sposób edukacji umożliwia całej społeczności klasowej i szkolnej  wszechstronne poszerzanie wiedzy w zakresie różnorodności rozwojowych i sposobów funkcjonowania człowieka, stwarza szansę do obserwacji, jest okazją doświadczenia możliwości własnego intelektu i sprawności fizycznej.

Realizacja edukacji włączającej wymaga od nauczycieli wykazania się kreatywnością i wrażliwością oraz odważnego podejmowania innowacyjnych rozwiązań  pedagogicznych. Zmusza ich również do analizy podejmowanych działań,  oceny efektywności  zastosowanych rozwiązań  mających głównie na celu budowanie właściwych relacji w grupie zróżnicowanej. Doświadczenia wynikające ze stosowania  formy  edukacja inkluzyjnej, pozwalają stwierdzić , że najbardziej efektywne edukacyjnie są aktywne i aktywizujące metody nauczania, które umożliwiają  indywidualne dostosowanie do potrzeb ucznia sposobu percepcji, poziomu trudności oraz tempa nauczania i uczenia się.

 

Proponujemy zapoznać się z materiałami umieszczonymi pod wskazanym adresem:

 

https://www.ore.edu.pl/uczen-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi/4353-edukacja-wlaczajaca

https://www.ore.edu.pl/uczen-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi

https://www.portaloswiatowy.pl/pomoc-psychologicznopedagogiczna/edukacja-wlaczajaca-uczen-niepelnosprawny-w-klasieszkole-ogolnodostepnej-11698

 

Opracowała Danuta Momot